ศีลศักดิ์สิทธิ์จำเป็นสำหรับความรอดพ้นอย่างไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ศีลศักดิ์สิทธิ์จำเป็นสำหรับความรอดพ้นอย่างไร (1129)
สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในพระคริสตเจ้า  ศีลศักดิ์สิทธิ์จำเป็นต่อความรอดพ้น แม้คริสตชนแต่ละคนจะไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการก็ตาม ทั้งนี้เพราะมีพระหรรษทานเฉพาะสำหรับแต่ละศีล เช่นการให้อภัยบาป การเป็นบุตรบุญธรรมของพระเป็นเจ้า มีความคล้ายคลึงกับพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าและการเป็นสมาชิกในพระศาสนจักร

พระจิตเจ้าทรงบำบัดและปรับเปลี่ยนผู้ที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ