ลักษณะของศีลศักดิ์สิทธิ์คืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ลักษณะของศีลศักดิ์สิทธิ์คืออะไร (1121)
เป็น “ตราประทับ” ฝ่ายจิตที่ถูกประทับโดยศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลบวช เป็นคำสัญญาและการรับประกัน การปกป้องของพระเป็นเจ้า โดยตราประทับนี้ คริสตชนจึงปรากฏภาพของพระคริสตเจ้า มีส่วนร่วมกับความเป็นสงฆ์ของพระองค์ในรูปแบบต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรตามสถานภาพและหน้าที่ที่แตกต่างกันไป

ดังนั้น จึงถูกเจิมสู่การถวายบูชาแด่พระเป็นเจ้า และการบริการของพระศาสนจักร  เนื่องจากคุณลักษณะที่ไม่อาจลบเลือนได้ ศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จึงรับได้แต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิต