foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

งานของพระคริสตเจ้าในพิธีกรรมคืออะไร (1084-1090)
ในพิธีกรรมของพระศาสนจักร พระคริสตเจ้าทรงให้ความหมายและทรงทำให้พระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระองค์เป็นจริงขึ้นมา ด้วยการประทานพระจิตเจ้าแก่บรรดาอัครสาวก พระองค์ประทานอำนาจการทำให้งานแห่งความรอดพ้นเป็นจริงขึ้นมาแก่บรรดาผู้สืบตำแหน่งของพวกเขาด้วย โดยทางมิสซาบูชาขอบพระคุณและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ซึ่งพระองค์เองทรงเป็นผู้กระทำเพื่อสื่อพระหรรษทานของพระองค์แก่บรรดาสัตบุรุษทุกกาลเวลาและทั่วทั้งโลก