ความหวังในฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่คืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความหวังในฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่คืออะไร (1042-1050, 1060)
หลังจากการพิพากษาสุดท้ายแล้ว จักรวาลได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของการเปื่อยเน่า จะมีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้า พร้อมกับการเปิดของ “ฟ้าใหม่” และ “แผ่นดินใหม่” (2ปต 3:13)

ความเต็มเปี่ยมของพระอาณาจักรของพระเจ้าจะเกิดขึ้น หรือการทำให้เป็นจริงขึ้นมาอย่างเด็ดขาดของแผนการแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระเป็นเจ้า “โดยทรงนำทุกสิ่งทั้งที่อยู่บนสวรรค์และบนแผ่นดิน ให้มารวมกันอยู่ใต้การปกครองของพระคริสตเจ้า พระประมุขแต่เพียงพระองค์เดียว” (อฟ 1:10) พระเป็นเจ้าจะทรงเป็น “ทุกสิ่งในทุกคน” (1คร 15:28) ในชีวิตนิรันดร