การพิพากษาครั้งสุดท้ายประกอบด้วยอะไรบ้าง (1038-1041, 1058-1059)
การพิพากษาครั้งสุดท้ายหรือสากล ประกอบด้วยการพิพากษาให้ได้รับชีวิตมีสุขหรือการตัดสินลงโทษตลอดนิรันดร   ซึ่งพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อจะเสด็จกลับมาในฐานะผู้พิพากษาทั้งผู้เป็นและผู้ตาย จะทรงพิพากษา “ทั้งผู้ชอบธรรมและคนอธรรม” (กจ 24:15) ที่มารวมกันเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ หลังจากการพิจารณาสุดท้ายแล้วร่างกายก็จะกลับคืนชีวิตมามีส่วนร่วมในผลกรรมที่วิญญาณได้รับในการพิพากษาทีละคน

การพิพากษานี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร (1040)
การพิพากษานี้จะเกิดขึ้นในการสิ้นสุดของโลก และมีแต่พระเป็นเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทราบถึงวันและเวลา