กระแสเรียกของสัตบุรุษฆราวาสคืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

กระแสเรียกของสัตบุรุษฆราวาสคืออะไร (897-900, 940)
กระแสเรียกของสัตบุรุษฆราวาสคือการแสวงหาพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ด้วยการส่องสว่างและจัดระเบียบงานฝ่ายโลก
นี้ตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า เขาปฏิบัติตามเสียงเรียกของผู้ได้รับศีลล้างบาป คือสู่ความศักดิ์สิทธิ์และการแพร่ธรรม