พันธกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาคืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พันธกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาคืออะไร  (881-882, 936-937)
สมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราชแห่งกรุงโรมและผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตร ทรงเป็นหลักถาวรที่มองเห็นได้และรากฐานของการเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักร พระองค์ทรงเป็นองค์ผู้แทนของพระคริสตเจ้า    ทรงเป็นหัวหน้าของคณะพระสังฆราชและผู้อภิบาลของพระศาสนจักรสากล ทรงมีอำนาจเต็มเปี่ยม สูงสุด โดยตรงและทั่วสากลเหนือพระศาสนจักร เนื่องมาจากการได้รับแต่งตั้งจากพระเป็นเจ้า