ทำไมพระศาสนจักรจึงต้องประกาศพระวรสารไปทั่วโลก

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ทำไมพระศาสนจักรจึงต้องประกาศพระวรสารไปทั่วโลก (849-851)
พระศาสนจักรต้องกระทำเพราะพระคริสตเจ้าทรงบัญชาว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ ให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (มธ 28:19) การส่งธรรมทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปนี้เกิดจากความรักนิรันดรของพระบิดา    ผู้ทรงส่งพระบุตรและพระจิตของพระองค์มา  เพราะว่า “พระองค์มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นและรู้ความจริงที่สมบูรณ์” (1ทธ 2:4)