พระจิตทรงกระทำอะไรในพระศาสนจักร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระจิตทรงกระทำอะไรในพระศาสนจักร (733-741, 747)
พระจิตทรงสร้าง ประทานชีวิตและทำให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ พระจิตแห่งความรักได้คืนสภาพความคล้ายคลึงกับพระเจ้าซึ่งสูญเสียไปเพราะบาปให้แก่ผู้รับศีลล้างบาป และทรงกระทำให้พวกเขาดำเนินชีวิตในพระคริสตเจ้า ชีวิตแท้จริงของพระตรีเอกภาพ ทรงส่งพวกเขาไปเป็นพยานถึงความจริงของพระคริสตเจ้า และทรงจัดตั้งให้พวกเขาช่วยกันและกันจนกว่าจะนำทุกคนไปสู่ “ผลของพระจิตเจ้า” (กท 5:22)