ความหมายของการเสด็จขึ้นสวรรค์คืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความหมายของการเสด็จขึ้นสวรรค์คืออะไร (659-667)
สี่สิบวันหลังจากได้ทรงแสดงพระองค์ให้บรรดาอัครสาวกเห็นภายใต้รูปร่างของมนุษย์ธรรมดา ที่ถูกยกขึ้นสู่พระสิริรุ่งโรจน์ของพระผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระคริสตเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์และประทับเบื้องขวาพระบิดา 

พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงครองราชย์พร้อมกับธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ ในพระสิริรุ่งโรจน์นิรันดรของพระบุตรของพระเป็นเจ้า    และทรงอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนต่อพระบิดาเจ้าเพื่อเรา พระองค์ทรงส่งพระจิตมาให้เรา พร้อมกับประทานความหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ โดยทรงเสด็จล่วงหน้าไปก่อนเราเพื่อเตรียมที่ให้เรา