พระกายที่กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าอยู่ในสถานภาพใด

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระกายที่กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าอยู่ในสถานภาพใด (645-646)
การกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าไม่ได้เป็นการกลับคืนสู่ชีวิตบนโลกนี้อีก พระกายที่คืนชีพนี้เป็นพระกายเดียวกับที่ได้ถูกตรึงกางเขนและยังมีร่องรอยแห่งพระทรมานอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม กายนี้ได้มีส่วนร่วมในชีวิตของพระเป็นเจ้าด้วยลักษณะของพระกายที่รุ่งโรจน์

ดังนั้นพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจึงมีเสรีภาพสูงสุดที่จะปรากฏพระองค์แก่บรรดาศิษย์ของพระองค์ แบบใดและสถานที่ใด สุดแท้แต่จะทรงพระประสงค์และภายใต้มุมมองที่แตกต่างกันออกไป