“เครื่องหมาย” ยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าคืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

“เครื่องหมาย” ยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าคืออะไร (639-644, 656-657)
นอกเหนือไปจากเครื่องหมายที่จำเป็นที่สุดของพระคูหาว่างเปล่าแล้ว การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้ายังได้รับการยืนยันจากบรรดาสตรีที่ได้พบพระเยซูเจ้าเป็นพวกแรก   และได้ไปบอกให้บรรดาอัครสาวกทราบ นอกนั้น พระเยซูเจ้า “ทรงแสดงพระองค์แก่เคฟาส” (เปโตร) แล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกสิบสองคน

หลังจากนั้นได้ทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว” (1คร 15:5-6) และคนอื่นๆ อีก บรรดาอัครสาวกไม่สามารถที่จะแต่งเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพนี้ขึ้นมาได้ เพราะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขา ความจริงพระเยซูเจ้ายังได้ทรงตำหนิพวกเขาเพราะการที่ไม่ยอมเชื่ออีกด้วย