การกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้ามีความสำคัญกับความเชื่อของเราอย่างไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้ามีความสำคัญกับความเชื่อของเราอย่างไร (631, 638)
การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าเป็นความจริง   ที่เป็นสุดยอดของความเชื่อของเราในพระคริสตเจ้าและเป็นเครื่องหมายแสดงพร้อมกับไม้กางเขนของพระองค์  ซึ่งเป็นเป็นส่วนสำคัญ ที่สุดของธรรมล้ำลึกปัสกา