พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้บรรดาศิษย์ของพระองค์แบกไม้กางเขนของตนเพราะเหตุใด

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้บรรดาศิษย์ของพระองค์แบกไม้กางเขนของตนเพราะเหตุใด (618)
การเรียกให้บรรดาศิษย์ของพระองค์ “แบกไม้กางเขนของตนและตามพระองค์ไป” (มธ 16:24) พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้ผู้ร่วมกิจการบุคคลแรกๆ  ได้รับประโยชน์จากการถวายบูชาแห่งการไถ่กู้ของพระองค์