ใครเป็นผู้รับผิดชอบการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า (595-598)
ชาวยิวในสมัยนั้นหรือชาวยิวในยุคสมัยของเราต่อๆ มาไม่อาจถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า  คนบาปทุกคน  คือมนุษย์ทุกคนเป็นต้นเหตุที่แท้จริง และเครื่องมือให้เกิดความทุกข์ทรมานของพระผู้ไถ่ และผู้ที่มีความผิดหนักมากกว่า   โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตชนที่ตกในบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือที่จมอยู่ในกิเลส