พระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธความเชื่อของอิสราเอลเรื่องพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวและผู้พระช่วยให้รอดพ้นหรือ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธความเชื่อของอิสราเอลเรื่องพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวและผู้พระช่วยให้รอดพ้นหรือ (587-591, 594)
พระเยซูเจ้ามิได้ทรงปฏิเสธความเชื่อของอิสราเอลเรื่องพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียว แม้เมื่อทรงกระทำกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า ซึ่งทรงกระทำให้พระสัญญาเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์สำเร็จไป และทรงเผยแสดงว่าทรงเท่าเทียมกับพระเป็นเจ้า คือการให้อภัยบาป  

อย่างไรก็ตาม การที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้เชื่อในพระองค์และขอให้กลับใจ ทำให้เข้าใจถึงความเข้าใจผิดอันน่าเศร้าของสภาซันเฮดริน ที่ลงความเห็นว่าพระเยซูทรงสมควรตาย เพราะ
หมิ่นประมาทพระเป็นเจ้า