ข่าวดีสำหรับมนุษย์คืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ข่าวดีสำหรับมนุษย์คืออะไร (422-424)
คือการประกาศถึงพระเยซูคริสตเจ้า “พระบุตรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงชีวิต” (มธ 16:16) ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ    ในรัชสมัยของกษัตริย์เฮโรดและจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส พระเป็นเจ้าได้ทรงกระทำตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับอับราฮัมและกับบุตรหลานของท่าน

ด้วยการส่ง “พระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิงผู้หนึ่ง เกิดมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อทรงไถ่กู้ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ และทำให้เราได้เป็นบุตรบุญธรรม” (กท 4:4-5)