มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตาม “ภาพลักษณ์ของพระเป็นเจ้า” หมายความว่าอะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตาม “ภาพลักษณ์ของพระเป็นเจ้า” หมายความว่าอะไร (355-358)
พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ ในความหมายที่ว่าเขาสามารถรู้จักและรักพระผู้สร้างของตนด้วยความสมัครใจ มนุษย์เป็นสิ่งสร้างเดียวบนแผ่นดิน ที่พระเป็นเจ้าทรงปรารถนาให้มีอยู่เพื่อตัวมนุษย์เอง และได้รับเรียกให้มาแบ่งปันชีวิตของพระเป็นเจ้า โดยอาศัยความรู้และความรัก     เพราะได้รับการสร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระเป็นเจ้า

เขาจึงมีศักดิ์ศรีในฐานะเป็นบุคคล มิใช่เป็นอะไรบางอย่าง แต่เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีศักยภาพในการรู้จักตนเอง อุทิศตนได้อย่างอิสระ และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าและกับบุคคลอื่น