ทำไมความเชื่อจึงเป็นการกระทำทั้งส่วนตัวและของพระศาสนจักรในเวลาเดียวกัน (166-169, 181)
ความเชื่อเป็นการกระทำส่วนตัว เป็นการตอบสนองอย่างอิสระของมนุษย์ต่อพระเป็นเจ้า ผู้ทรงเผยแสดงพระองค์เอง ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำของพระศาสนจักรด้วย ซึ่งแสดงออกด้วยการประกาศยืนยันว่า “เราเชื่อ” จริงๆแล้วคือพระศาสนจักรเป็นผู้เชื่อ ในรูปแบบที่ความเชื่อของพระศาสนจักรมาก่อนความเชื่อของเรา

อาศัยพระหรรษทานจากพระจิต ก่อให้เกิดและหล่อเลี้ยงความเชื่อของคริสตชนแต่ละบุคคล ด้วยเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงเป็นทั้งมารดาและอาจารย์ “ไม่มีผู้ใดสามารถมีพระเป็นเจ้าเป็นพระบิดาได้ ถ้าไม่มีพระศาสนจักรเป็นมารดา” (น. ซิเปรียน)