foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ทำไมพระคัมภีร์จึงสอนความจริง  (105-108, 135-136)
เพราะพระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้นิพนธ์พระคัมภีร์ ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจและการสอนความจริงซึ่งจำเป็นสำหรับความรอดของเราโดยปราศจากความผิดพลาด พระจิตเจ้าทรงดลใจผู้แต่งที่เป็นมนุษย์ ให้พวกเขาเขียนสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาจะสอนเรา กระนั้นก็ดี ความเชื่อของคริสตชนมิได้เป็น “ศาสนาของหนังสือ”

แต่เป็นศาสนาแห่งพระวาจาของพระเป็นเจ้า “ซึ่งไม่ได้เป็นถ้อยคำที่เขียนไว้และเป็นใบ้ แต่เป็นพระวจนาตถ์ที่ทรงรับสภาพมนุษย์และทรงชีวิต” (นักบุญเบอร์นาร์ด แห่งกีอาราวัลเล)