foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเป็นเจ้าทรงมีแผนการอะไรสำหรับมนุษย์ (1-25)
พระเป็นเจ้าทรงความดีอย่างไม่มีขอบเขต และทรงมีความสุขในพระองค์เอง เนื่องจากพระประสงค์ที่เกิดจากพระทัยดีของพระองค์ จึงทรงสร้างมนุษย์อย่างอิสระ เพื่อให้มนุษย์ได้มีส่วนร่วมในชีวิตที่มีสุขของพระองค์ 

เมื่อถึงเวลากำหนด พระเป็นเจ้า พระบิดาได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่กู้ และพระผู้ช่วยให้รอดพ้นของมนุษย์ที่ตกในบาป ด้วยการเรียกพวกเขาเข้ามาอยู่ในพระศาสนจักรและทำให้พวกเขากลายเป็นบุตรบุญธรรมด้วยเดชะพระจิต และกลายเป็นทายาทของความสุขนิรันดรของพระองค์