foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
17494
15438
46254
57713
360810
18652765
Your IP: 3.231.25.104
2020-08-04 18:29

สถานะการเยี่ยมชม

มี 187 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Category Christianity

คริสต์ศาสนา

คริสต์ศาสนา (อังกฤษ : Christianity)  เป็นศาสนาแห่งความรัก เพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ ทรงรักประชากรของพระองค์ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่นับถือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงมนุษย์ เมื่อ 6,000 ปีก่อน  พระเจ้าคือพระยาห์เวห์ (นิกายโรมันคาทอลิก, นิกายออร์โธดอกซ์) หรือ พระยะโฮวา (นิกายโปรเตสแตนต์) มีพระเยซูคริสต์เป็นศาสดา คริสต์ศาสนาเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวซึ่งดำรงในสามพระบุคคล ในพระลักษณะ “ตรีเอกภาพ” หรือ “ตรีเอกานุภาพ” (Trinity) คือพระบิดา พระบุตร และพระจิต (พระวิญญาณบริสุทธิ์) มีพระคัมภีร์คือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ หรือ คัมภีร์ไบเบิล (The Bible) ศาสนาคริสต์มีผู้นับถือทั้งหมด 2,500 ล้านคน ถือว่าเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุดในโลก

ศาสนาคริสต์มีรากฐานมาจากศาสนายูดาย (หรือศาสนายิว) โดยมีเนื้อหาและความเชื่อบางส่วนเหมือนกัน โดยเฉพาะคัมภีร์ไบเบิลฮีบรู ที่คริสตศาสนิกชนรู้จักในชื่อ พันธสัญญาเดิม (The Old Testament) โดยพระคริสตธรรมคัมภีร์  5 เล่มแรกจากทั้งหมด 46 เล่มในภาคพันธสัญญาเดิม ที่เรียกว่า เบญจบรรณ/ปัญจบรรพ (Pentateuch) ได้รับการนับถือเป็นพระคัมภีร์ของศานายูดาย และศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน ในพันธสัญญาเดิมหลายตอนได้พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์ (Messiah) ที่ชาวคริสต์เชื่อว่า คือ พระเยซู เช่น หนังสือประกาศกอิสยาห์ บทที่ 53 เป็นต้น

คริสตชนมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์จากหญิงพรหมจารี โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาป โดยการสิ้นพระชนม์ที่กางเขน และทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในสามวัน หลังจากนั้นเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะได้รับการอภัยโทษบาป และจะเข้าสู่การพิพากษาในวันสุดท้ายเหมือนทุกคน แต่จะรอดพ้นจากการถูกพิพากษาให้ตกนรก เพื่อรับบำเหน็จรางวัลแทนในวันสิ้นโลกและได้เข้าสู่พระราชัยสววค์ แต่ถ้าผู้ใดไม่เชื่อจะถูกปรับโทษหลังความตาย

นิกายของคริสต์สาสนา

มนุษย์ได้แบ่งศาสนาคริสต์ให้เป็นนิกายต่างๆ ซึ่งแปรไปตามพื้นที่ วัฒนธรรม และความคิดของตน นิกายที่สำคัญมี 3 นิกายคือ 

• นิกายโรมันคาคอลิก 

แปลว่า สากล เป็นนิกายดั้งเดิมที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ เคารพพระนางมารีย์และนักบุญต่างๆ ภายในวัดของนิกายนี้จะมีรูปเคารพพระเยซูคริสต์ พระแม่มารีย์ และนักบุญต่างๆ มีศูนย์กลางอยู่ที่นครรัฐวาติกัน มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข โดยสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอัครสาวกกลุ่มแรก โดยถือว่านักบุญเปโตร หรือ นักบุญปีเตอร์ คือพระสันตะปาปาพระองค์แรก ซึ่งได้รับการยินยอมจากพระเจ้าให้ปกครองศาสนจักรทั้งมวลและสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ 266 คาทอลิกนั้นจะมีนักบวช ที่เรียกว่า บาดหลวงและซิสเตอร์ (นักบวชหญิง) ชาวไทยจะเรียกผู้นับถือนิกายนี้ว่า “คริสตัง” ตามเสียงอ่านภาษาโปรตุเกส ผู้เผยแพร่ยุคแรกๆ มีผู้นับถือนิกายนี้ประมาณ 1,000 ล้านคน นิกายนี้ถือว่าบาดหลวงเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ (ผู้แทนของพระเจ้าในโลกนี้)

 

• นิกายออร์โธดอกซ์

แปลว่า ถูกต้อง นับถือในประเทศทางฝั่งยุโรปตะวันออก เช่น รัสเซีย โดยแยกตัวออกจากพระศาสนจักรของกษัตริย์แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล เนื่องจากไม่ต้องการอยู่ใต้อำนาจขององค์สันตะปาปา ซึ่งมีอำนาจสูงกว่ากษัตริย์ (คือมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ได้) ใยสมัยนั้น ข้อความเชื่อของนิกายออร์โธดอกซ์เหมือนกับข้อความเชื่อของนิกายโรมันคาทอลิก มีพระอัยกาเป็นประมุข นิกายออร์โธดอกซ์ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระศาสนจักรตะวันออก มีผู้นับถือรวมกันประมาณ 500 ล้านคน

 

• นิกายโปรเตสแตนต์

แยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นนิกายที่ถือว่าศรัทธาของแต่ละคนที่มีต่อพระเจ้าสำคัญกว่าพิธีกรรม นิกายนี้ยังแตกย่อยออกมาเป็นหลายร้อยนิกาย เนื่องจากมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับพระคัมภีร์ และการปฏิบัติในพิธีกรรม นิกายนี้ไม่มีนักบวช เพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยมิต้องอาศัยบาดหลวง และถือว่าพระเยซูได้ทรงไถ่บาปแก่ศาสนิกชนทุกคนไปเมื่อถูกตรึงกางเขนแล้ว นิกายนี้มีเพียงไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งศาสนาเท่านั้น มีผู้นับถือรวมกันทุกนิกายย่อยประมาณ 500 ล้านคน ชาวไทยจะเรียกผู้นับถือนิกายนี้ว่า “คริสเตียน” ตามกลุ่มมิชชันนารีอเมริกา ในประเทศไทยมีผู้นับถือนิกายนี้ 4 นิกายย่อย

สำหรับในประเทศไทย ศาสนาคริสต์ได้เข้ามาเมื่อปี พ.ศ.2052 คือเข้ามาพร้อมกับมิชชันนารีในสมัยอยุธยา โดยบาดหลวงคนแรกชื่อบาดหลวง พอล มิชชันนารีที่เป็นที่รู้จักคือ หมอบรัดเลย์ ผู้นำแท่นพิมพ์เข้ามาในประเทศไทยเป็นคนแรก หมอแมคคอมิค ผู้อุทิศตัวแก่ประชาชนในเมืองเชียงใหม่ และตั้งโรงพยาบาลแมคคอมิลในเมืองเชียงใหม่ ในปัจจุบันคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในไทยทั้งหมดมีจำนวนสมาชิกรวมกันประมาณ 100,000 คน รวมกับคาทอลิกประมาณ 300,000 คน มีคริสตจักรต่างๆ เช่น คริสตจักรใจสมาน, คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ, คริสตจักรร่มเย็น, คริตจักรสืบสัมพันธวงศ์, คริสตจักรน้ำพระทัย, คริสตจักรสะพานเหลือง, คริสตจักรไมตรีจิต, คริสตจักรเทียนสั่ง, คริสตจักรอิมมานูเอล, คริสตจักรพระพร เป็นต้น

 

พิธีกรรมสำคัญในคริสต์ศาสนา

พิธีกรรมในศาสนาที่สำคัญมีอยู่ 7 พิธี เรียกว่า พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์

• ศีลล้างบาปหรือการรับบัพติศมา 

เป็นพิธีแรกที่คริสตชนต้องรับ โดยบาดหลวงจะใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์เทลงบนศีรษะพร้อมเจิมน้ำมัน 

คริสมาที่หน้าผาก

• ศีลอภัยบาป

เป็นการสารภาพบาปกับพระเจ้าโดยผ่านบาดหลวง บาดหลวงจะเป็นผู้ตักเตือนสั่งสอนไม่ให้ทำบาปนั้นอีก และทำการอภัยบาปให้ในนามของพระเจ้า

• ศีลมหาสนิท

เป็นพิธีกรรมรับศีลโดยรับปังและเหล้าองุ่นมารับประทาน โดยมีความเชื่อว่า นี่คือพระกายและพระโลหิตของพระเยซู

• ศีลกำลัง

เป็นพิธีรับศีลโดยการเจิมหน้าผาก เพื่อยืนยันความเชื่อว่าจะนับถือศาสนาคริสต์ตลอดไปและได้รับพระพรของพระจิตเจ้า ทำให้เข็มแข็งในความเชื่อมากขึ้น

• ศีลสมรส

เป็นพิธีประกอบการแต่งงาน โดยบาดหลวงเป็นพยาน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ว่าจะรักกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่

• ศีลบวช

สงวนไว้เฉพาะผู้ที่จะบวชเป็นบาดหลวงและเป็นชายเท่านั้น

• ศีลเจิมคนไข้

เป็นพิธีเจิมคนไข้ โดยบาดหลวงจะเจิมน้ำมันลงบนหน้าผากและมือทั้งสองข้างของผู้ป่วย ให้ระลึกว่าพระเจ้าจะอยู่กับตน และให้พลังบรรเทาอาการเจ็บป่วย

สำหรับนิกายโรมันคาทอลิก และนิกายออร์โธดอกซ์ จะมีพิธีกรรมทั้ง 7 พิธี แต่สำหรับนิกายโปรตสแตนต์ จะมีเพียง 2 พิธี คือพิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิท

 

คริสต์ศาสนาในประเทศไทย

ปัจจุบันกรมศาสนาประเทศไทย รับรององค์กรคริสต์ศาสนา 5 องค์กรคือ

โรมันคาทอลิก

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สหกิจคริสเตียน (รวมทั้งแองกลิกัน ลูเธอรัน)

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์

เซเว่นเดย์แอดเวนติส

นอกจากนั้นยังมีคริสตจักรอิสระหลายแห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น คริสตจักรคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์, คริสตจักรคณะคริสเตียนสัมพันธ์ (assembly of God ) เป็นต้น

 

ที่มา: นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 232 ปีที่ 39 กรกฎาคม - สิงหาคม 2020/2563

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk