9dda280eaf31d769f271c47053e25f49

การเติบโตในความเชื่อ
เพื่อจะเติบโตในความเชื่อ
•    เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอน
•    วางใจในพระองค์
•    ดำเนินชีวิตความเชื่อด้วยการปฏิบัติจริง
•    เชื่อในพระบิดาเจ้า พระผู้สร้าง ผู้ส่งพระบุตรมากอบกู้เรา
•    เชื่อในพระจิตเจ้า ที่พระบิดาและพระเยซูเจ้าส่งมาเพื่อเป็นพลังให้แก่พระศาสนจักรในการสานต่อพันธกิจของพระคริสตเจ้า

เราเติบโตในความเชื่อเมื่อเราฟังพระวาจา
•    ยอมรับข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผย ยอมให้พระวาจานั้นสัมผัสใจเรา เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
•    เพื่อจะเป็นดังนี้ได้ เราต้องศึกษาคำสอนของพระเยซูเจ้าดังที่บันทึกในพระคัมภีร์และตามที่พระศาสนจักรสอน
•    เราต้องอ่านและศึกษาพระคัมภีร์และเรียนรู้คำสอนของพระศาสนจักร

การประกาศพระวาจาของพระเจ้า
•    ในฐานะศิษย์พระคริสต์ เราสานต่อพันธกิจของพระองค์ด้วยการประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรแก่ผู้อื่น
•    นี่ไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์เท่านั้น แต่ของฆราวาสทุกคนด้วย
•    บรรลุวุฒิภาวะในความเชื่อ หมายความว่า แต่ละคนรับผิดชอบในพันธกิจการเป็นธรรมทูตของตน

ความเชื่อคือการวางใจในพระเยซูเจ้า
•    ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกับพระเยซูเจ้า
•    ความรักที่แสดงออกในการภาวนา รับศีลศักดิ์สิทธิ์ และโดยเฉพาะศีลมหาสนิท

การภาวนาแสดงถึงความวางใจในพระคริสต์
•    เมื่อเราภาวนา เราแสดงความเชื่อและวางใจในพระคริสต์
•    เราเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้และฟังเรา
•    เราวางใจว่าพระองค์จะตอบคำภาวนา การภาวนามิใช่เพียงขอสิ่งที่ต้องการจากพระเจ้า แต่ยังเป็นเวลาที่เราขออภัยและขอบคุณพระองค์ด้วย

การรับศีลศักดิ์สิทธิ์
•    ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูเจ้า เราแสดงความเชื่อโดยมีส่วนร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ
•    ร่วมโต๊ะศักดิ์สิทธิ์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์และเพื่อนพี่น้อง
•    ในศีลอภัยบาป เราคืนดีกับพระ และตอกย้ำความเชื่อในพระเมตตา
•    ยอมรับว่าเป็นคนบาป อีกทั้งปรารถนาจะชดเชยบาปและมีชีวิตใหม่

ความเชื่อ คือการทำตามคำสั่งของพระเยซูเจ้า
•    ความเชื่อที่ไร้กิจการเป็นความเชื่อที่ตายแล้ว
•    ความเชื่อแสดงออกในการกระทำด้วยความรักและการรับใช้ ใส่ใจผู้ยากไร้ ดูแลโลก
•    ทำให้พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นความจริง นั่นคือมุ่งสู่ความยุติธรรม สันติภาพ การพัฒนา การปลดปล่อย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา หนังสือคู่มือกิจกรรมฟื้นฟู "ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"