^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

อัตลักษณ์ของ “เยซู” ชาวนาซาเร็ธ

c96463ffa8f69163861c469774521e77

อัตลักษณ์ของ “เยซู” ชาวนาซาเร็ธ
1. เลือกที่จะเป็นคนยากจน
    ทรงบังเกิดท่ามกลางคนยากจน และเติบโตท่ามกลางคนยากจน พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขา ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร รักษากายใจ เลี้ยงดูคนยากจน
2. อยู่กับธรรมชาติ
    พระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ อยู่ในที่เปลี่ยว บนภูเขา ไม่มีที่พักพิงถาวร เดินทางเรื่อยไป
3. ภาวนาเป็นชีวิต
    พระองค์ใช้เวลามากทีเดียวเพื่อสงบเงียบ ภาวนาในทุ่งนา บนภูเขา ทะเลทราย อันแสดงถึงความผูกพันกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกว่าพระบิดา
4. ร่วมโต๊ะอาหารกับเพื่อนพ้อง
    พระองค์ไม่เหมือนกับยอห์น บัปติสต์ ที่จำศีลอย่างเคร่งครัด พระองค์มักจะร่วมโต๊ะอาหารกับเพื่อนฝูงบ่อยๆ

5. สนิทสนม มีมิตรไมตรี
    พระเยซูเจ้าเป็นบุคคลที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้อื่น สร้างมิตรภาพ
    พระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์อย่างสนิทสนมว่า “เราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้ แต่เรียกท่านเป็นมิตรสหาย”
    พระองค์สามารถกล่าวกับบรรดาศิษย์ว่า “ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน”
    แม้ในบรรดาศิษย์ก็ยังมีบางคนที่สนิทสนมเป็นพิเศษ เช่น เปโตร ยากอบ ยอห์นและอันดรูว์
    พระเยซูเจ้าเป็นมิตรกับคนยากจน คนชายขอบ คนที่สังคมรังเกียจ ทำให้ชาวฟาริสีรู้สึกไม่พอใจ เรียกพระองค์ว่า “นักกิน นักดื่ม เป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาป” การร่วมโต๊ะอาหารกับคนทุกชั้นวรรณะ แสดงถึงความสนิทสนมที่พระองค์มีต่อคนอื่นๆ
6. ต้อนรับสตรี
    พระเยซูเจ้าปฏิบัติต่อสตรีด้วยความเคารพ พระองค์มีเพื่อนสตรีในพระวรสารนักบุญลูกา พระเยซูเจ้าเยี่ยมบ้านของมารธาและมารีย์ มีสตรีหลายคนติดตามพระองค์และสละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือ อยู่กับพระองค์จนถึงเชิงกางเขน ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ดว่าพระองค์ถือว่าสตรีเป็นเพื่อนและศิษย์ ซึ่งไม่ธรรมดาสำหรับยุคนั้น สตรีถูกมองเป็นคนชั้นสอง ในพระวรสารนักบุญยอห์น มีเรื่องราวของมารธาและมารีย์ซึ่งโศกเศร้าเพราะพี่ชายตาย พระองค์ก็ร่วมทุกข์กับพวกเขาด้วย
    หลังจากพระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพ ทรงประจักษ์แก่สตรีชื่อมารีย์ มักดาลา แสดงถึงความสัมพันธ์ที่สนิทสนม
7. มีเมตตา
    พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่เมตตาต่อคนยากจน คนป่วย ถูกสังคมรังเกียจ คนชายขอบ ที่ทุกข์ทรมานและถูกกดขี่
    “ทรงเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร และทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรค” (มธ.14:14)
    คำว่าเมตตาอาจจะน้อยไป ที่จะแสดงถึงอารมณ์ของพระเยซูเจ้า คำภาษากรีกหมายถึง “ความปั่นป่วนลึกๆ ในตน”
    พระเยซูเจ้ามักจะสงสารคนทุกข์ยาก อัศจรรย์ที่พระองค์ทำก็เพื่อช่วยคนเหล่านั้นด้วยความเมตตา
    การให้อภัยของพระองค์ก็ออกมาจากความเมตตาเช่นกัน พระองค์ยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับประชาชน
8. หาญกล้าและเผชิญหน้า
    พระเยซูเจ้าไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายและอำนาจใดๆ
    พระองค์ไม่กลัวที่จะวิพากษ์ชาวฟาริสี ที่หน้าไหว้หลังหลอก ประณามพวกเขาที่คิดถึงแต่กฎเกณฑ์ภายนอก แต่ไม่คำนึงถึงความเมตตาและความยุติธรรม
    พระองค์ไม่กลัวที่จะละเมิดวันสับบาโตเพื่อทำความดี
    พระองค์ไม่กลัวที่จะคว่ำโต๊ะคนแลกเงินในพระวิหาร
    แม้พระองค์จะอ่อนโยน แต่ไม่ใช่ตลอดเวลา ต่อหน้าความชั่วร้าย พระองค์ก็โกรธได้
9. มีอิสระ
    พระองค์เป็นคนที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริง
    พระองค์กระทำตามที่พระองค์เห็นว่าชอบธรรม
    พระองค์ไม่ยึดติดกับประเพณี หรือกฎเกณฑ์ในสมัยนั้น
    พระองค์ไม่เป็นทาสของความอยาก ความโลภ หรือความเห็นแก่ตัว
10. อยู่เพื่อผู้อื่น
    พระองค์มิได้เป็นอยู่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อผู้อื่น รับใช้พระอาณาจักรและมนุษยชาติ
    พระองค์เปี่ยมด้วยความรักต่อผู้อื่น เป็นต้น คนจน คนต่ำต้อย อ่อนแอ และถูกทอดทิ้ง
11. มีชีวิตที่กลมกลืน
    พระองค์มีบุคลิกที่กลมกลืน ทั้งอ่อนโยนและมีพลัง
    สามารถโกรธ หัวเราะและร้องไห้
    พระองค์เป็นคนที่ทำงานมาก แต่ก็ภาวนาและพิศเพ่งไปพร้อมกัน
    พระองค์เคารพบทบัญญัติ กฎเกณฑ์ แต่ก้าวพ้นเมื่อจำเป็น
    พระองค์เปี่ยมด้วยความเมตตา แต่ก็ตำหนิผู้ที่กดขี่ผู้อื่น
    พระองค์จำศีลได้ กินเลี้ยงกับเพื่อนฝูงก็ทำ
    พระองค์กล้าหาญและมุ่งมั่นแม้จะหวั่นกลัว และพร้อมที่จะเผชิญความตาย

ที่มา หนังสือคู่มือกิจกรรมฟื้นฟู "ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11012
11924
11012
64432
390163
17124195
Your IP: 3.233.220.21
2020-04-05 23:27

สถานะการเยี่ยมชม

มี 215 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk