ความชั่วร้ายและปีศาจ

ความชั่วร้ายและปีศาจ

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งในโลกอย่างดี
“พระเจ้าทรงเห็นว่าดี” (ปฐก 1:10)
พืชและสัตว์น่ากิน น่าชม และมนุษย์ทั้งชายและหญิงตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าก็ดีมาก
แต่ซาตานผู้เป็นศัตรูของพระเจ้าและมนุษย์ได้ปรากฏตัว
“มารปีศาจเป็นฆาตกรมาตั้งแต่เริ่มแรก เป็นผู้พูดเท็จ และเป็นบิดาของการพูดเท็จ”
(เทียบ ยน 8:44)
ถึงแม้พระเจ้าทรงสร้างมารปีศาจเป็นเทวดาที่ดีเลิศ มีปัญญาและเสรีภาพที่ดีกว่าเทวดาองค์อื่นๆ มารปีศาจก็ใช้สติปัญญาและเสรีภาพอย่างจองหองขบถต่อพระเจ้า ไม่ยอมรับใช้พระเจ้า มารร้ายยืนยันว่าเป็นเจ้านายแห่งโลกในเวลาที่สิ่งสร้างเป็นขบถเท่านั้น
และมารร้ายได้ล่อลวงสิ่งสร้างอื่นๆให้ขบถต่อพระเจ้า นักบุญยอห์นเขียนไว้ว่า
“โลกทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจของมารร้าย” (1 ยน 5:19) มารร้ายจองหองถึงขนาดพยายามล่อลวงพระเยซูเจ้าให้ขบถต่อพระบิดาและกราบนมัสการตน (เทียบ มธ 4:9)
“แต่เรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาป เพราะพระผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงเฝ้ารักษาเขาไว้ และมารไม่อาจแตะต้องเขาได้” (1 ยน 5:18)

    ในยุคแรก เมื่อมนุษย์ยังอยู่ในสวนเอเดน มารปีศาจได้ยั่วยวนมนุษยชาติให้หลงผิดขบถต่อพระเจ้า ดังนั้นมนุษยชาติและโลกก็ปั่นป่วน บาป ความทุกข์ และความตายได้เข้ามาในโลก สติปัญญาและเสรีภาพก็ปั่นป่วน ไม่สามารถเข้าใจความจริงและความดี
“สรรพสิ่งต้องอยู่ใต้อำนาจของอนิจจังมิใช่โดยสมัครใจ แต่ตามความประสงค์ของผู้ที่บังคับให้สรรพสิ่งต้องอยู่ในสภาพดังกล่าว” (รม 8:20)
    พระเยซูเจ้าผู้เป็นบุตรของพระบิดา และศีรษะองค์ใหม่และถาวรของมนุษยชาติ
ได้ทำให้ปลายทางของมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงโดยทำทุกอย่างในโลกตามน้ำพระทัยของพระบิดา ถึงแม้จะตายบนไม้กางเขน ตามคำมั่นสัญญาของพระองค์แด่พระบิดาเจ้าว่า
“ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์” (ฮบ 10:7)


    อย่างไรก็ดี ซาตานและพรรคพวกไม่ยอมง่ายๆ พวกเขาจะต่อสู้กับพระเยซูเจ้า และพระศาสนจักรของพระองค์จนถึงที่สุด จะต้องยอมแพ้ในวันที่พระมหาไถ่เยซูคริสตเจ้าเสด็จมาครั้งที่สอง “เวลานั้นจะไม่มีความตายอีกต่อไป จะไม่มีการคร่ำครวญ การร้องไห้ และความทุกข์อีกต่อไป เพราะโลกเดิมผ่านพ้นไปแล้ว” (เทียบ วว 21:4)
        บัดนี้ความรอดพ้น พระอานุภาพ พระราชอาณาจักร อำนาจเป็นของพระคริสตเจ้า    
   ของเรา เพราะปีศาจผู้กล่าวหาเขาเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าก็ถูกโยนลงไปแล้ว
   ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าไว้ใจในพระองค์ผู้ทรงชัยชนะความทุกข์และปีศาจ
         โดยความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์
     พระเจ้าได้ทรงสร้างความทุกข์และความตายหรือไม่?
        พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งสร้างอย่างดีตามภาพลักษณ์ของพระองค์
        ใครได้นำความทุกข์และความตายเข้ามาในโลกจักรวาล?   
        ปีศาจและมนุษย์ได้นำความทุกข์และความตายเข้ามาในโลกจักรวาล
        ความทุกข์และความตายเข้ามาในโลกได้อย่างไร?
        โดยการขบถต่อพระเจ้า
        ใครได้ชนะปีศาจและนำชีวิตนิรันดรเข้ามาในโลกจักรวาลอีกครั้งหนึ่ง?
        พระเยซูเจ้า
        พระเยซูเจ้าได้ชนะปีศาจ ความทุกข์และความตายอย่างไร?
        โดยรักและเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงที่สุด ถึงแม้ต้องถูกทรมานและตายบนไม้กางเขน
        การต่อสู้ระหว่างพระศาสนจักรของพระเยซูเจ้าและปีศาจจะเสร็จสิ้นเมื่อไร?
        ในวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาครั้งที่สอง