foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

1402289073 300indexcf oพระจิต: พลังความรัก
คริสตชนเชื่อในการประทับอยู่อย่างมีพลังของพระจิตผู้เป็นเพื่อนแท้ ทำงานเพื่อเราจนกระทั่งยุคสุดท้าย  พระจิตเปลี่ยนแปลงเราจากภายใน  พรของพระจิตทำให้เราสามารถทำงานของพระเจ้า เพื่อช่วยผู้อื่นและโลกซึ่งเราอาศัยอยู่ให้รอดพ้นได้สำเร็จ  พระจิตเป็นสิ่งลี้ลับจากความรักของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ในโลก

คำว่า จิต หมายความว่าอย่างไร? CCC 691
    คำนิยามทางปรัชญาทั่วไปบรรยาย “จิต” ว่าเป็น “พลังชีวิตของสิ่งมีชีวิต”  ถ้าปราศจากจิต ก็ไม่มีความกระตือรือร้น ไม่มีชีวิต
    คริสตชนพูดถึงพระเจ้าว่าเป็นจิต  เราเชื่อว่าพระจิตเป็นบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ  โดยเป็นจิตของพระบิดาซึ่งเต็มเปี่ยมในพระเยซู  พระจิตคือความรักของพระบิดาและพระบุตร ที่กลายเป็นพรสำหรับทุกคนผู้เป็นศิษย์ของพระเยซู

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่บอกอะไรเกี่ยวกับพระจิต? CCC 689-693; 717-730; 743,745-746
    ทั้งหนังสือกิจการอัครสาวกและจดหมายของนักบุญเปาโลมีการอ้างถึงพระจิตหลายครั้ง  พระวรสารก็มีการอ้างถึงที่สำคัญด้วย  ยอห์นผู้ทำพิธีล้างก็เปี่ยมด้วยพระจิตเมื่ออยู่ในครรภ์ของมารดา  บิดามารดาของท่านคือเศคาริยาห์และนางเอลีซาเบ็ธก็เปี่ยมด้วยพระจิต  พระจิตปกคลุมพระนางมารีย์ขณะที่ตั้งครรภ์องค์พระผู้เป็นเจ้าและประทับอยู่ในเวลาที่พระองค์ได้รับพิธีล้าง, ช่วงที่พระองค์ถูกทดลองในทะเลทราย, ตลอดการทำงานบริการด้านคำสอนและการรักษาของพระองค์, และระหว่างการรับทรมานรวมถึงความตาย  พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับพระจิตด้วย ตัวอย่างเช่น กับนิโคเดมัส (ยน 3:5-8) และกับหญิงชาวสะมาเรีย (ยน 4:10, 14, 23-24)  ในที่สุดพระบิดาทรงทำให้พระเยซูคืนชีพจากคนตาย โดยอาศัยพระจิต
    พระจิตคือการประทับอยู่แท้จริงขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงคืนชีพและได้รับความรุ่งโรจน์, พระจิตแห่งความรักผู้ทรงอยู่กับพระบิดาและพระบุตรตลอดกาล  พระจิตทรงให้กำลังใจคริสตชนในภารกิจยิ่งใหญ่ อันเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้อภัยและการคืนดีต่อจากพระเยซู
    พรของพระจิตทำให้บรรดาอัครสาวกและเราสามารถรู้จักและรักพระเยซูด้วยวิถีทางใหม่

พระจิตปรากฏในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมหรือไม่? CCC 702-716
    บรรดาผู้เขียนพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมกล่าวถึง พระจิตของพระเจ้าด้วย  แต่สำหรับพวกเขา พระจิตหมายถึง “ลม” และ “ลมหายใจ”  ซึ่งเป็นลมหายใจที่ให้ชีวิต  พวกเขายังพรรณนาพระจิตของพระยาห์เวห์ด้วยคำต่างๆที่เกี่ยวกับตัวบุคคลเช่น นำทาง, สั่งสอน, ช่วยคนให้ได้พักผ่อน  พวกเขากล่าวถึงพระจิตของพระเจ้าในลักษณะที่เป็นการกระทำมากกว่าเป็นบุคคล  พระจิตของพระเจ้าทรงสร้างโลกโดยการพัดอยู่เหนือน้ำ(ปฐก  1:1-2)  และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์โดยทรงเป่าลมแห่งชีวิตเข้าในจมูกของเขา(ปฐก 2:7)  พระจิตยังทำให้บรรดาประกาศกสามารถพูดในพระนามของพระเจ้า  พันธสัญญาเดิมบอกเราว่า พระจิตของพระเจ้าช่วยประชากรของพระเจ้าปฏิบัติตามพระบัญญัติและยังจะถูกหลั่งลงมาบนประชากรทั้งมวลเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมา

อะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์ของพระจิต? CCC 694-701
    ในศิลปะของศาสนาคริสต์ พระจิตถูกวาดภาพเป็นดั่งนกพิราบ อันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงถึงสันติภาพ, ความบริสุทธิ์ และการประทับอยู่อย่างลึกลับของพระเจ้า  พระคัมภีร์ไบเบิลใช้รูปภาพอื่นๆด้วย  เมื่อมีการกล่าวถึงความลึกลับของพระจิตแต่มีการประทับอยู่จริง
    ลม  ลมที่พัดโบกให้สัญญาณถึงการเสด็จมาของพระจิตในวันเปนเตกอสต์  หนังสือปฐมกาลกล่าวถึงพระจิตของพระเจ้าพัดอยู่เหนือน้ำในเวลาที่ทรงสร้างโลก  ลมเป็นรูปภาพที่แสดงพลัง อันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นแต่ค่อนข้างมีผลชัดเจนทีเดียว  ภาพของพระจิตที่เป็นดั่งลมเน้นย้ำชีวิตและอิสรภาพที่ประชากรของพระเจ้าได้รับโดยอาศัยพระจิต
    ไฟ  ไฟทำให้นึกถึงภาพต่างๆที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง, ความอบอุ่น, การเปลี่ยนแปลงหรือการทำให้บริสุทธิ์, พลัง, ความลึกลับ  พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมอ้างถึงพระเจ้าในฐานะที่เป็นดั่งไฟแรงกล้าหรือแม้แต่การปรากฏแก่โมเสสในพุ่มไม้ที่กำลังถูกเผาไหม้   เสาเพลิงนำทางชาวอิสราเอลเดินทางผ่านทะเลทรายยามค่ำและเป็นสัญลักษณ์ถึงการพิพากษาของพระยาห์เวห์ต่อประชากรที่ทรงเลือกสรร  ไฟทำให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์และทำลายผู้ที่ชั่วร้าย
    พระเยซูทรงกล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็นดั่งแสงสว่างของโลก  และเรียกร้องบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้เป็นแสงสว่างด้วย  พระจิตเป็นแสงสว่างภายในผู้ซึ่งประทานความสามารถเข้าร่วมชีวิตที่เจิดจ้าของพระตรีเอกภาพแก่เรา
    ลิ้นไฟ  ลิ้นเป็นอวัยวะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพูด  การที่พระเยซูทรงเปี่ยมด้วยพระจิต  พระองค์จึงตรัสเพื่อพระเจ้าและพระวาจาของพระองค์คือพระวาจาของพระบิดา   เมื่อลิ้นไฟลงมาเหนือบรรดาอัครสาวก พวกเขาได้รับอำนาจในการเทศน์สอนความจริงเกี่ยวกับพระเยซู  และพวกเขาพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ แม้คนเหล่านั้นจะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันกับพวกเขา  พระจิตทรงทำให้เกิดความเป็นหนึ่งด้วยการทำลายอุปสรรคระหว่างบุคคลแต่ละคนและในท่ามกลางประชากรกับพระเจ้า
    น้ำ  หนังสือปฐมกาลเตือนเราเรื่องหน้าที่สำคัญของน้ำ 2 ประการคือ ทำลายและให้ชีวิต  พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งออกมาจากความยุ่งเหยิงของน้ำ  และเมื่อประชากรกระทำบาป พระเจ้าทรงทำความสะอาดโลกด้วยน้ำท่วมใหญ่  พระยาห์เวห์ทรงนำประชากรที่ทรงเลือกสรรไปยังพุน้ำในทะเลทราย  ในพิธีศีลล้างบาป น้ำเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความตายสำหรับชีวิตที่มีบาป และการเกิดใหม่เพื่อชีวิตนิรันดร  ศีลล้างบาปเป็นการเริ่มเข้าสู่พระกายของพระคริสต์และมอบพระพรของพระจิตให้เป็นของขวัญ

พระหรรษทานคืออะไร? CCC 733-736; 742
    พระหรรษทานเป็นพรจากพระจิตที่ทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นพี่น้องชายหญิงของกันและกัน  พระหรรษทานเป็นส่วนร่วมอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตของพระเจ้าเอง
    พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร  เป็นการประทานชีวิตพระเจ้าไว้ภายในเรา ผู้ได้รับความศักดิ์สิทธิ์โดยการเกิดใหม่ด้วยศีลล้างบาปและการรวมกับพระจิต  อีกทั้งยังทำให้เรามีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตของพระเจ้าเอง และกลายเป็น “ภาพของพระเจ้ากับสิ่งเหมือนพระเจ้า”  ตามที่เราถูกเรียกให้เป็น
    พระหรรษทานปัจจุบัน  เป็นการช่วยเหลือของพระเจ้าเพื่อให้เราแต่ละคนสามารถทำสิ่งดีและหลีกหนีสิ่งชั่วร้ายในสถานการณ์จำเพาะทั้งหลายในชีวิตเราแต่ละคน  การดำรงอยู่ของพระจิตในเราแต่ละคนเรียกเราให้กระทำเหมือนบุตรของพระเจ้าและช่วยเราให้ดำเนินชีวิตแบบเปี่ยมด้วยพระจิต

อะไรคือพรและผลของพระจิต? CCC 1830-1832
    พระจิตทรงรินหลั่งพรมากมายแก่เราเพื่อให้สามารถทำงานของพระเจ้าได้สำเร็จ  พระจิตทรงสอนเราให้ภาวนาและประทานพรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตแบบคริสตชนแก่เราเจ็ดประการได้แก่ ปรีชาญาณ(wisdom), สติปัญญา(understanding), ความคิดอ่าน(right judgement), ความกล้าหาญ(courage), ความรู้(knowledge), ความเคารพนับถือ(reverence), ความยำเกรงพระเจ้า(wonder and awe in God’s presence)  พระจิตประทานพรพิเศษที่จำเป็นสำหรับการสร้างพระวรกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เราแต่ละคน  พวกเราบางคนถูกเรียกให้มาเป็นประกาศก  คนอื่นๆเป็นผู้ประกาศข่าวดี  บางส่วนเป็นผู้รักษา  และส่วนที่เป็นผู้ทำงานศาสนบริการและการสอน
    พระจิตทรงทำให้เราศักดิ์สิทธิ์  พระจิตทรงเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งดีซึ่งเราเห็นได้ในบุคคลที่ดำเนินชีวิตภายในพระคริสต์  ผลของพระจิตคือ ความรัก(love), ความชื่นชมยินดี(joy), ความสงบ(peace), ความเพียรทน(patient endurance), ความเมตตา(kindness), ความกรุณา(generosity), ความเชื่อ(faith), ความอ่อนโยน(mildness), และความบริสุทธิ์(chastity) เป็นเครื่องหมายและแหล่งกำเนิดความสุขของเรา

ปัจจุบันเราพบพระจิตได้อย่างไร? CCC 688
    เราพบพระจิตในพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์  พระจิตตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์ไบเบิล, อาศัยกระบวนการสืบทอดความเชื่อ, อาศัยอำนาจการสอนของพระศาสนจักร(หมายถึงพระอาจารยานุภาพ-the Magisterium)ซึ่งชี้แนะเราในการดำเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์ผู้ทรงชีวิต  เรายังพบกับพระจิตด้วยพระวาจาและสัญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย, การภาวนา, พระพรต่างๆและศาสนบริการทั้งหลายซึ่งพัฒนาพระศาสนจักร, สัญลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตของอัครสาวกและธรรมทูตกับการเป็นพยานของบรรดานักบุญ
ภารกิจของพระคริสต์และพระจิตเกิดความสมบูรณ์โดยอาศัยพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์และวิหารของพระจิต
    -หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก , 737