ประสบการณ์ส่วนตัวบอกอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าแก่เรา? CCC 27-30;33; 46
06699e32096449accd3d30d2aebeb073 of jesus christ god relationship with god clipart 1280 1696    ประสบการณ์สามารถนำเราไปหาพระเจ้า  ความรู้สึกของเราในเรื่องการพึ่งพาอาศัย, การรับรู้สึกเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ ความกลัวและความชื่นชมยินดี, ความเต็มใจของเราที่จะยอมรับความจริงและความงดงามใหม่, และความรู้สึกว่าเราถูกเชิญให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เรากำลังทำ แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา เพื่อให้มาค้นพบและรักพระองค์  การถกเถียงที่มีอยู่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้ารวมเรื่องต่อไปนี้ด้วย คือ

    ความต้องการความสุขอย่างไม่รู้จบ   พระผู้สร้างทรงทำให้เราเป็นผู้หิวโหยความสุขซึ่งไม่มีสิ่งใดทำให้พอใจได้อย่างสมบูรณ์หรือ?  ที่เราไม่มีความสุขอย่างสมบูรณ์และต้องกระวนกระวายจนกว่าจะหาพระเจ้าพบ  อาจเป็นเพราะพระองค์ทรงฝังเครี่องมือนำทางสู่จุดหมายชนิดหนึ่งไว้ในเราหรือ?  ความปรารถนาความสุขอย่างมากชี้ไปที่พระเจ้าพระองค์หนึ่งผู้ทรงสร้างเราแบบนี้
    ความสำนึกเรื่องความยุติธรรม    เรามีความสำนึกพื้นฐานเรื่องความดีด้านศีลธรรม  อีกทั้งความรู้สึกว่าสักวันสิ่งต่างๆจะถูกหันกลับ  และมีพลังอย่างหนึ่งที่จะแก้ไขสิ่งผิดทั้งปวงให้ถูกต้อง  แม้จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ก็ในชีวิตหน้า
    ความรัก    ความรักเป็นสภาพที่เป็นจริงอย่างหนึ่งในด้านวิญญาณซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยข้อเท็จจริง  มันต้องมาจากที่ใดสักแห่ง  ในที่สุดคือจากความรักเอง หรือสิ่งที่มีชีวิตอยู่ซึ่งเราเรียกว่าพระเจ้า