gaven geestการดำรงอยู่ของพระเจ้า
เกือบทุกคนอาจมีครั้งหนึ่งในอดีตหรือมากกว่านั้น ที่พบกับเรื่องไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นการเดินทางของชีวิตเขาหรือเธอได้อย่างลึกซึ้ง  ในช่วงเวลาเช่นนั้นพวกเราส่วนใหญ่กลับไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์, พระเจ้า และประหลาดใจเกี่ยวกับการอยู่อย่างซ่อนเร้นซึ่งเรารับรู้ได้ด้วยใจของเรา  ประสบการณ์เหล่านี้ผลักดันให้เกิดข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของชีวิตและความลึกลับของความตาย

พระเจ้ามีอยู่จริงไหม? CCC 31-32; 34-35; 47
นักบุญเปาโลและพระศาสนจักรยืนยันว่ามนุษยชาติสามารถค้นพบพระเจ้าผู้ซ่อนเร้นโดยอาศัยความคิดอย่างมีเหตุผล เพราะว่า “ตั้งแต่เมื่อทรงสร้างโลก คุณลักษณะที่ไม่อาจแลเห็นได้ของพระเจ้า คือพระอานุภาพนิรันดร และเทวภาพของพระองค์ ปรากฏอย่างชัดเจนแก่ปัญญามนุษย์ในสิ่งที่ทรงสร้าง” (รม 1:20)   ความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่ไม่มีเหตุผล