การเป็นชาวคาทอลิก

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การเป็นชาวคาทอลิก
    ในขณะที่เราสรุปภาพรวมของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เราต้องไม่ลืมว่าการเป็นส่วนหนึ่งในพระวรกายของพระคริสตเจ้านั้น  โดยแท้จริงแล้วเป็นสิทธิพิเศษและการเดินทางที่ยาวนานตลอดชีวิต  สิทธิในการถูกเรียกให้มาเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรนั้นมาพร้อมกับภาระที่สำคัญมาก  พระเจ้าทรงเลือกเราให้มาทำงานของพระองค์  งานของเราก็คือ การบอกเล่าข่าวดีของพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นหนทางไปสู่พระบิดา ให้กับนักท่องโลกวิญญาณทั้งหมด (all spiritual traveler)
ชาวคาทอลิกคนหนึ่งคือใคร?
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งคือคริสตชนคนหนึ่งผู้เป็นสมาชิกของชุมชนความเชื่อหนึ่งที่บอกเล่าทัศนคติของพระเยซูเจ้าและตอบสนองต่อการประทับอยู่ของพระองค์ในท่ามกลางเรา   ชาวคาทอลิกคนหนึ่งรักสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในชุมชนนี้ และใช้ความสามารถพิเศษของเขาหรือเธอรับผิดชอบสร้างสรรค์ชุมชน
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเชื่อในพระเจ้าพระบิดาของเราผู้เปี่ยมด้วยความรัก  พระองค์ทรงสร้างเรา พี่น้องชายและหญิง รวมถึงทุกคนที่เคยมีชีวิตอยู่  ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อเรา นั่นคือพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงได้รับชัยชนะเหนือความตายเพื่อให้เรารอดพ้นจากบาป และทรงมอบชีวิตนิรันดรให้กับเรา
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งยอมรับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า, พระเจ้าและพระผู้ไถ่ของเรา
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเชื่อในพระจิตเจ้า และการประทับอยู่อย่างทรงอานุภาพของพระจิตเจ้าในพระศาสนจักรและในโลก  ชาวคาทอลิกยอมรับและใช้พระพรมากมายที่พระจิตเจ้าประทานแก่เรา และมีเพียงพระจิตเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้คาทอลิกคนหนึ่งยอมรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาหรือเธอ
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งพยายามที่จะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูเจ้า คือรักพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง,  รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง, ให้อภัยต่อศัตรู, เผื่อแผ่ความช่วยเหลือไปยังคนยากจน ผู้ที่ขาดความช่วยเหลือ และผู้ที่ถูกขับออกจากสังคม
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งทำงานเพื่อความสันติและความยุติธรรม  ดังนี้จึงเป็นการช่วยพระเจ้าแผ่ขยายพระอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ให้เป็นเหมือนในสวรรค์
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งรำลึกถึงพระธรรมล้ำลึกปัสกาโดยการดำเนินชีวิตอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ ตัวอย่างการดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ได้แก่ การสำนึกถึงความจำเป็นของการให้อภัยผ่านทางพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งชื่นชมในศีลมหาสนิท ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายแสดงความรักของพระเจ้าที่หล่อเลี้ยงวิญญาณของเรา และเป็นหนทางที่ได้เปรียบสำหรับการได้พบกับพระเยซูเจ้า องค์พระเจ้าผู้ทรงชีวิต  ชาวคาทอลิกคนหนึ่งมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนในพิธีศีลมหาสนิททุกๆ วันอาทิตย์
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งจะให้เวลาสำหรับพัฒนาชีวิตภาวนา เพราะการภาวนาจะนำไปสู่มิตรภาพที่ลึกซึ้งกับพระเจ้า
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเคารพนับถือและอ่านพระคัมภีร์ ซึ่งบรรจุพระวาจาของพระเจ้า
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งยอมรับบทบาทของผู้มีอำนาจอย่างถูกต้องในพระศาสนจักร ตัวอย่างเช่น โดยการขอคำแนะนำสำหรับการตัดสินใจด้านศีลธรรมจากครูที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของพระศาสนจักร
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งรับใช้ผู้อื่นโดยการเลียนแบบพระเยซูเจ้าผู้ทรงล้างเท้าให้กับบรรดาสาวกของพระองค์ และทรงสั่งเราให้ทำเช่นเดียวกัน
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งประกาศพระวาจาของพระเจ้า โดยการยอมรับพระเยซูเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์อย่างเปิดเผย  ชาวคาทอลิกคนหนึ่งยินดีที่จะเผชิญหน้ากับการเยาะเย้ยและความเจ็บปวดเพราะการทำตามความจริงจากพระวรสาร
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งพยายามเอาอย่างพระนางมารีย์ ผู้เป็นพระมารดาพระเจ้าและมารดาของพระศาสนจักร และให้ความเคารพต่อท่านนักบุญทั้งหลาย ในฐานะแบบอย่างของการดำเนินชีวิตคริสตชน
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลปกป้องชีวิตมนุษย์อย่างเต็มกำลัง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งสิ้นชีวิตตามธรรมชาติของร่างกาย  ในทางปฏิบัติคาทอลิกได้ปกป้องชีวิตมนุษย์ที่บริสุทธิ์โดยการต่อต้านการทำแท้ง, สงคราม, การฆ่าตัวตายด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์, ความยากจนที่น่าสังเวช, และการทำลายชีวิตมนุษย์ด้วยวิธีอื่นๆ
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระเยซูคริสตเจ้า, พระศาสนจักรของพระองค์, และโลก ที่ซึ่งพวกคาทอลิกจะประกาศข่าวดีของพระผู้ไถ่ผู้เปี่ยมด้วยความรักและความกรุณา โดยใช้คำพูดและการกระทำ

บทภาวนาของคริสตชน
การทำสำคัญมหากางเขน
เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต  อาแมน
บทข้าแต่พระบิดา
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ
หลายครั้งที่บทสวดต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเข้าไป:
เหตุว่า พระอาณาจักร
พระอานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์
ตลอดนิรันดร อาแมน
บทพระสิริรุ่งโรจน์
พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อ
ตลอดนิรันดร  อาแมน
บทวันทามารีย์
วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน
พระเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ
และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน
บทข้าพเจ้าเชื่อ(บทความเชื่อของอัครสาวก)
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดิน
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า
ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาต
ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้
เสด็จสู่แดนมรณะ
วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย
เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้า
พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ สากล
ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์
การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกาย
และชีวิตนิรันดร  อาแมน
บทแสดงความทุกข์
ข้าแต่พระเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาป
เพราะบาปเรียกร้องการลงโทษ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาปทำเคืองพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดี
และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล
เดชะพระหรรษทานช่วย
ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลย
จะหลีกหนีโอกาสบาป และจะพยายามใช้โทษบาป
โปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด  อาแมน
บทภาวนาก่อนอาหาร
ข้าแต่พระเจ้า
โปรดประทานพรแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
และแก่อาหารที่จะรับประทานนี้
เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์  อาแมน
บทภาวนาหลังอาหาร
ขอขอบพระคุณ พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
สำหรับของประทานนานาประการที่ได้รับจากพระองค์
ผู้ทรงจำเริญ และครองราชย์ตลอดนิรันดร  อาแมน
บทภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ
ก่อ : ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่เขาเถิด
รับ : ขอให้ความสว่างตลอดนิรันดรส่องแสงแก่เขา
ก่อ : ขอให้เขา(ทั้งหลาย)ได้พักผ่อนตลอดนิรันดรเถิด
รับ : อาแมน
บทภาวนาของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี
ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือของพระองค์เพื่อสร้างสันติ
ที่ใดมีความเกลียดชัง        ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความรัก
ที่ใดมีความเจ็บแค้น        ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการอภัย
ที่ใดมีความแตกแยก        ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ที่ใดมีความเท็จ            ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความจริง
ที่ใดมีความสงสัย        ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความเชื่อ
ที่ใดมีความท้อแท้สิ้นหวัง        ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความหวัง
ที่ใดมีความมืดมิด        ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสว่าง
ที่ใดมีความเศร้าโศก        ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความชื่นชมยินดี
ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ความบรรเทาใจมากกว่าที่จะรับการบรรเทาใจ
ให้ข้าพเจ้าเห็นใจผู้อื่นมากกว่าจะรับความเห็นใจ
ให้ข้าพเจ้ารักผู้อื่นก่อนที่จะให้คนอื่นรักข้าพเจ้า
เหตุว่า ผู้ที่ให้เท่านั้นก็จะได้รับ
ผู้ที่ยกโทษ ก็จะได้รับการอภัยโทษ
และในการตายนั้น เราจะได้เกิดใหม่ในชีวิตนิรันดร
อาแมน