มิสซังสยามในอดีต
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน

คุณพ่อสุรชัย  ชุ่มศรีพันธุ์

มิสซังสยามในอดีต
 
         H.E. SMITH  ในหนังสือ “HISTORICAL AND CULTURAL DICTIONARY  OF  THAILAND”  กล่าวไว้ว่า  ชื่อ “สยาม”  (SIAM)  ถูกใช้ครั้งแรกโดย  SIR  JAMES  LANCASTER  ในปี  ค.ศ. 1952   อาจารย์รงค์  สยามนันท์  อาจารย์ประวัติศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ยืนยันเช่นเดียวกัน  ความจริง ชื่อ  “สยาม”  ต้องถูกใช้มาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน จากการตรวจสอบเอกสารและการศึกษาประวัติศาสตร์พระศาสนจักรในประเทศไทย เราจะพบว่า นักบุญฟรังซิสเซเวียร์  ได้เอ่ยถึงและใช้ชื่อ  “สยาม” ในจดหมายของท่านที่ส่งมาให้เพื่อนของท่านที่  MALACCA ถึง  4  ฉบับ  ในปี ค.ศ. 1552  นอกจากนี้  อาจารย์บุญยก  ตามไท  ได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจในวารสารศิลปวัฒนธรรม  ปีที่  5  ฉบับที่  9  ไว้ดังนี้

....อ่านเพิ่มเติม....