พระเยซูทรงสถาปนาพระศาสนจักร (มธ 16:13-20 , มก 8:29 , ลก 9:20 , ยน 6:68-69)
เวลาพระเยซูเจ้าและบรรดาอัครสาวกอยู่เขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิป เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่” และพระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านคือเปโตร เปโตร หมายถึง ศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เรามอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดิน จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย” (เทียบ มธ 16:13-20)

ดั่งนี้พระเยซูได้ทรงสถาปนาพระศาสนจักรของพระองค์ไว้ พระองค์ตรัสแก่เปโตรอีกว่า “ซาตานได้ขอและพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทดสอบท่านทั้งหลายเหมือนฝัดข้าวสาลี” ทรงกล่าวเสริมต่อไปด้วยว่า “แต่เราอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อท่าน ให้ความเชื่อของท่านมั่นคงตลอดไป และเมื่อท่านกลับใจแล้ว จงช่วยค้ำจุนพี่น้องของท่านเถิด” (เทียบ ลก 22:31-32)
แต่ระหว่างมหาทรมานของพระเยซู เปโตรอ่อนแอลง และปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง
ฉะนั้นหลังจากการกลับเป็นขึ้นมา พระเยซูจึงตรัสถามเปโตรถึงสามครั้งว่า “เปโตร ท่านรักเราไหม” แต่ละหน เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้ารักพระองค์”
และทั้งสามครั้ง พระองค์ตรัสย้ำให้เปโตรดูแลเลี้ยงลูกแกะของพระองค์ (เทียบ ยน 21:15-17) ด้วยเหตุนี้ เปโตรจึงได้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก
จากนั้นพระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจให้แก่สาวกคนอื่นๆ พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” (ยน 20:22-23)
     เมื่อพระองค์ได้ทรงกระทำภารกิจของพระบิดาในโลกมนุษย์เรียบร้อยแล้ว ตรัสสัญญาว่าจะทรงค้ำจุนพระศาสนจักรของพระองค์ และจะทรงส่งพระจิตเจ้ามาประทับอยู่กับเราจากนั้นทรงส่งสาวกของพระองค์ไปแพร่ธรรม และไปสร้างพระศาสนจักรในโลก
     พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพเจ้ารักพระองค์ไม่ยิ่งหย่อนกว่าท่านนักบุญ เปโตร ขอทรงพระกรุณาส่งข้าพเจ้าไปแพร่ธรรมด้วยเถิด

ในการสถาปนาพระศาสนจักร พระเยซูเจ้าทรงมีพระดำรัสว่าอะไร?
พระองค์ตรัสแก่เปโตรว่า “ท่านคือศิลา และบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนจักรของเราไว้”
หลังจากกลับเป็นขึ้นมา พระองค์ตรัสย้ำกับเปโตรว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงถามเปโตรว่า “ท่านรักเราไหม”
เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงทราบดีว่า ข้าพระองค์รักพระองค์”
พระองค์จึงทรงย้ำให้เปโตร “ดูแลเลี้ยงลูกแกะของเรา”