พระเยซูทรงเลือกความตายแทนการทำบาป ดังนั้นพระองค์ได้ชัยชนะความตาย เพราะพระองค์ทรงรักพระบิดามากกว่าชีวิต การเป็นขึ้นมาของพระองค์เป็นหมายสำคัญว่า
พระเยซู บุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์เช่นท่านทั้งหลาย มีความเข้มแข็งเกินกว่าจะยอมตนถูกล่อลวงให้หลงผิดเกินกว่าจะเป็นเหยื่อของบาปและความตาย เข้มแข็งยิ่งกว่าซาตาน

พระเยซูเจ้าทรงรักพระบิดามากกว่าตนเอง และพระบิดาผู้ทรงชีวิตตรัสกับพระองค์ว่า
“ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา” (มธ 3:17) “วันนี้เราให้กำเนิดท่านแล้ว” (สดด 2:7)
หากเราอยู่ในพระเยซูผู้กลับเป็นขึ้นมา เราก็จะมีความเข้มแข็งเช่นเดียวกับพระองค์
    “อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว” (ยน 16:33)
          “พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุคคลแรกในบรรดาผู้ตายที่กลับคืนชีพ”
          “พระบุตรจะได้เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจำนวนมาก” (รม 8:29)

    ข้าแต่พระเยซูเจ้า ผู้เอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวล
          ขอพระองค์โปรดปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของมัน

อะไรเป็นหมายสำคัญว่า “พระเยซูทรงเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวล”?
“พระเยซูทรงเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวล” ด้วยการเลือกที่จะตายแทนการทำบาป ในการกระทำดังกล่าว พระองค์ทรงเอาชนะการล่อลวง บาป ความทุกข์ทรมาน ความตายและซาตาน