ข่าวดี – ดุจดังเด็กเล็กๆ
แม้ว่ามนุษย์จะไม่สามารถทำอะไรได้โดยปราศจากพระเจ้า  แต่พระองค์กลับทรงมอบองค์ไว้ในมือพวกเขา  ซึ่งเป็นสิ่งสร้างและบุตรของพระองค์  ที่ทรงทำเช่นนี้ก็
-    เพื่อจะดำเนินงานสร้างโลกต่อไป
-    เพื่อให้มนุษย์รู้ว่าพระองค์คือพระบิดา
-    เพื่อไถ่กู้มนุษยชาติที่ทนทุกข์ทรมาน
-    เพื่อสถาปนาพระราชัยสวรรค์
เหตุว่าพระเจ้าคือความรักที่ไม่มีขอบเขต  พระองค์จึงเคารพต่อสิทธิของสิ่งสร้างทั้งหลาย  ในมุมกลับ มนุษย์เองควรจะรู้ตัวว่าตนขึ้นอยู่กับพระเจ้าโดยสิ้นเชิง

ควรไว้ใจในพระองค์อย่างบริบูรณ์  ประหนึ่งเด็กทารกต้องอาศัยบิดามารดา
เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเราว่า
ผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างที่เด็กเล็กๆรับ เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรจักรเลย (ลก 18:15-17)
พระเจ้าข้า ขอทรงเปลี่ยนจิตใจที่เย่อหยิ่งของข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้ามีดวงใจเยี่ยงเด็กเล็กๆ
เพื่อจะเข้าในราชัยสวรรค์  พระเยซูเจ้าทรงแนะนำให้เราทำอะไร?
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับพระราชัยของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้นั้นจะเข้าในพระอาณาจักรไม่ได้”
การเป็นเด็กเล็กๆในสายพระเนตรของพระเจ้าหมายถึงอะไร?
หมายถึง การไว้ใจในพระเจ้า ยอมมอบตนไว้กับพระองค์อย่างสิ้นเชิง
พระเจ้าทรงมอบองค์ไว้กับเราหรือ?
ในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก พระเจ้าทรงสรรพานุภาพ ทรงมอบองค์ไว้กับเรา เพราะพระองค์ทรงรักเรา