ข่าวดี – จงตื่นเถิด
พระเยซูตรัสซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า “จงตื่น และเฝ้าภาวนาเถิด”
“จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง” (มธ 26:41)

  • จงตื่นเพื่อรักพระเจ้าและบุตรทั้งหลายของพระองค์
  • จงตื่นเพื่อต้อนรับพระเยซูเจ้าทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมา ยืนเคาะอยู่ที่ประตูดวงใจของท่าน
  • จงตื่นเพื่อต้อนรับพระเยซูเจ้าในเพื่อนมนุษย์ทุกคน แม้กระทั่งศัตรูของท่าน
  • จงตื่นเพื่อต้อนรับการมาเยือนครั้งสุดท้ายของพระองค์

พระเยซูตรัสกับเราว่า “ผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะคาดสะเอวพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะ และจะรับใช้เขาด้วย” (ลก 12:37)
จงตื่นและเฝ้าภาวนาเพราะ“เรื่องวันและเวลานั้นไม่มีใครรู้” (มธ 24:36)
พระเจ้าข้า  ขอทรงปลุกจิตใจข้าพเจ้าให้ตื่นเพื่อจะอยู่เฝ้ากับพระองค์
พระเยซูทรงสัญญาอะไรกับบ่าวที่ตื่นคอยนาย?
พระองค์ทรงสัญญาจะรับใช้บ่าวที่ตื่นคอยอยู่ด้วยพระองค์เอง