แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ข่าวดี – จงตื่นเถิด
พระเยซูตรัสซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า “จงตื่น และเฝ้าภาวนาเถิด”
“จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง” (มธ 26:41)

  • จงตื่นเพื่อรักพระเจ้าและบุตรทั้งหลายของพระองค์
  • จงตื่นเพื่อต้อนรับพระเยซูเจ้าทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมา ยืนเคาะอยู่ที่ประตูดวงใจของท่าน
  • จงตื่นเพื่อต้อนรับพระเยซูเจ้าในเพื่อนมนุษย์ทุกคน แม้กระทั่งศัตรูของท่าน
  • จงตื่นเพื่อต้อนรับการมาเยือนครั้งสุดท้ายของพระองค์

พระเยซูตรัสกับเราว่า “ผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะคาดสะเอวพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะ และจะรับใช้เขาด้วย” (ลก 12:37)
จงตื่นและเฝ้าภาวนาเพราะ“เรื่องวันและเวลานั้นไม่มีใครรู้” (มธ 24:36)
พระเจ้าข้า  ขอทรงปลุกจิตใจข้าพเจ้าให้ตื่นเพื่อจะอยู่เฝ้ากับพระองค์
พระเยซูทรงสัญญาอะไรกับบ่าวที่ตื่นคอยนาย?
พระองค์ทรงสัญญาจะรับใช้บ่าวที่ตื่นคอยอยู่ด้วยพระองค์เอง

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ศาสนบริกรดั้งเดิม" ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 7:6, 12-14) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “อย่าให้ของศักดิ์สิทธิ์แก่สุนัข อย่าโยนไข่มุกให้สุกรเพราะมันจะเหยียบย่ำทำให้เสียของ และหันมากัดท่านอีกด้วย” “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก จงเข้าทางประตูแคบ เพราะประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้นกว้างขวาง คนที่เข้าทางนี้มีจำนวนมาก แต่ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นคับแคบ...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 22มิถุนายน “เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา” (มธ 6 : 7) จงสวดภาวนาเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้ บทไตร่ตรอง มารดาของข้าพเจ้ามีบทสวดภาวนาประจำวันของท่านอยู่ชุดหนึ่ง ส่วนบิดาของข้าพเจ้าจะสวดภานาแบบเงียบ ๆ และดูเป็นธรรมชาติมาก...
21 มิถุนายน ระลึกถึง นักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช (St. Aloysius Gonzaga, Religious, memorial) นักบุญหลุยส์เป็นบุตรชายคนโตของมาร์ควิส เฟอร์ดินานด์ แห่ง คอนซากา (Marquis Ferdinand of Gonzaga) ซึ่งเป็นดยุคของเมือง...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 7:1-5) อย่าตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน ท่านตัดสินเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงตัดสินท่านอย่างนั้น ท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าจะทรงใช้ทะนานนั้นตวงให้ท่าน ทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้อง แต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลย ท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่า ‘ปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิด’ ขณะที่มีท่อนซุงอยู่ในดวงตาของท่าน ท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ย จงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิด...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 21 มิถุนายน “ขอให้ท่านอดทนต่อความโง่เขลาของข้าพเจ้าสักเล็กน้อย”...
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 4:35-41) เย็นวันเดียวกันนั้น พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิษย์ว่า “เราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิด”...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 20 มิถุนายน “เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป กท. 5:1 พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้ว ฉะนั้น จงยืนหยัดมั่นคง และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย รม. 8:38-39 เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าความตายหรือชีวิต ไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผู้มีอำนาจปกครอง...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ...
พระวาจาแห่งปรีชาญาณสำหรับเยาวชน - ฝึกควบคุมตนเอง
อฟ. 4:29 ​จง​อย่า​พูด​คำ​เลวร้าย​ใดๆ...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

homily
บทเทศน์ คือคำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับความหมายของบทอ่านจากพระคัมภีร์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
Holy Week
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ คือเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนสมโภชปัสกา เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ใบลาน ในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เราระลึกว่า พระเยซูเจ้าทรงรับทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
holy water
น้ำเสก คือน้ำที่ได้รับการเสกโดยพระสงฆ์ บรรดาคริสตชนใช้น้ำเสกเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงศีลล้างบาปที่พวกเขาได้รับ
Holy Thursday
วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์คือวันพฤหัสบดีก่อนวันสมโภชปัสกา เป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับเพื่อนๆ...
Holy Spirit
พระจิตเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะส่งมายังบรรดาเพื่อนๆ ของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับไปหาพระบิดาเจ้าในสวรรค์ พระจิตเจ้าทรงเป็นพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ

สุขใจไปกับวันพระเจ้า

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (ปี B)
วีดีทัศน์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก มก 4:35-41 ดาวน์โหลด สุขใจไปกับวันพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (ปี B) pdf

นักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนผู้ประสบความทุกข์ยาก
บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง แม้ว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เมื่อถึงจุดหนึ่งปัญหาก็จะเข้ามาในชีวิตของเรา โยเซฟเข้าใจในเรื่องนี้ และท่านก็ให้ความหวังและการปลอบโยนแก่ผู้คนเมื่อพวกเขาเจ็บปวด โยเซฟต้องเผชิญกับความยุ่งยากและสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตของท่าน ตอนที่ท่านหมั้นกับมารีย์...
นักบุญโยเซฟ ผู้ช่วยชีวิตคนบาป
เรื่องราวทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับโยเซฟคือ...
นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนคนยากจน
โยเซฟรู้ดีถึงความยากจน...

CCBKK Channel

find us on youtube

Facebook CCBKK

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พระวาจาแห่งคุณธรรม

jit22

สถิติเยี่ยมชม (22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6008
12857
18865
268351
332802
21959804
Your IP: 3.235.179.79
2021-06-21 17:40

สถานะการเยี่ยมชม

มี 137 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์