foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ข่าวดี – จงกลับใจเสียใหม่
เช่นเดียวกับนักบุญยอห์น บัปติสต์ และประกาศกทั้งหลาย 
พระเยซูตรัสว่า “จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (มธ 3:2)
การกลับใจ หมายถึง

  • การหันกลับไปหาพระเยซูเจ้าและเชื่อในพระองค์  พระองค์ผู้ไม่ตัดสินลงโทษ
  • การเปลี่ยนพฤติกรรมจากร้ายเป็นดี เพราะเห็นแก่พระเยซูเจ้า
  • การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เช่นเดียวกับที่พระเยซูได้ทรงปฏิบัติตาม

เหตุว่า “จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่” (ลก 15:7)
นอกจากนี้การกลับใจยังหมายถึง การร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซู  ผู้เป็นพระบุตรแต่องค์เดียวของพระบิดา
    จงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อในข่าวดี
     พระเจ้าข้า  ขอทรงเปลี่ยนจิตใจที่เป็นหินของข้าพเจ้าเสียใหม่ให้เป็นดวงใจที่มีเลือดเนื้อ (อสค 36:26)
การกลับใจหมายถึงอะไร?
การกลับใจหมายถึง การหันกลับไปหาพระเยซูเจ้า  เชื่อในพระองค์ และเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเสียใหม่  กระทั่งเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์  และที่เราประพฤติเช่นนี้ก็เพราะเราเห็นแก่พระองค์ท่าน