ข่าวดี – หนทาง  ความจริง และชีวิต
หนทาง  :  ยอห์น บัปติสต์ ได้ประกาศว่า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลก 3:4)  ดังเช่น โมเสสได้เตรียมหนทางให้กับชาวฮีบรูที่เป็นทาสในอียิปต์ข้ามทะเลทรายไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนม และน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์
พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า “จงตามเรามาเถิด” (มธ 4:19)
“ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องชีวิต” (ยน 8:12)

ความจริง  :  พระเยซูเจ้าคือความจริง  เพราะพระองค์คือ พระวจนาตถ์  พระบุตรของพระบิดาเจ้า  พระองค์ทรงละทิ้งสวรรค์  เสด็จลงมาเพื่อตรัสกับเราถึง “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” (ยน 8:32)  ความจริงที่ทำให้เราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าพร้อมกับพระเยซู
ชีวิต  :  พระเยซูเจ้าคือชีวิตนิรันดร  ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุข  ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระบิดาเจ้า  มนุษย์ทุกคนต้องตาย แต่พระเยซู “เป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต” (ยน 11:25)
     “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้ นอกจากผ่านทางเรา”  (ยน 14:6)
     ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าข้า  พระองค์ทรงให้ชีวิตแก่เราทุกคน
อะไรคือชัยชนะสามประการที่แท้จริง?
       ชัยชนะสามประการที่แท้จริงคือ หนทาง  ความจริง  และชีวิต
       “เราคือหนทาง” มีความหมายว่าอะไร?
       “เราคือหนทาง” มีความหมายว่าพระเยซูเจ้าจะนำเราไปมีความสุขในพระเป็นเจ้า
      “เราคือความจริง” มีความหมายว่าอะไร?
       “เราคือความจริง” มีความหมายว่าความจริงทุกประการได้ถูกเปิดเผยแล้วในองค์พระเยซูเจ้า
      “เราคือชีวิต” มีความหมายว่าอะไร?
       “เราคือชีวิต” มีความหมายว่าพระเยซูเจ้าทรงให้ชีวิตนิรันดรแก่เรา โดยทรงมอบพระองค์เองให้กับเรา