พระเจ้าทรงแสดงองค์อีกครั้งในโลก
อับราฮัม

หลังจากที่มนุษย์ได้ปฏิเสธพระเจ้า  พระองค์ก็ทรงแสวงหามนุษย์บุตรของพระองค์มิได้หยุดหย่อน และทรงได้พบมนุษย์จำนวนมาก ซึ่งเรามิทราบนามที่แน่นอนของพวกเขา  เขาเหล่านั้นทั้งชายและหญิงต่างต้อนรับพระเจ้าในความมืดของโลกและสังคม  พวกเขาตระเตรียมต้อนรับพระองค์ในมนุษยชาติ  พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเจ้าได้พบคนดีคนหนึ่งชื่อ อับราฮัม  ทรงมีรับสั่งกับเขาว่า “จงไปจากเมืองเออร์นี้  ไปจากบาปและพระเท็จเทียมของพวกเขา”  “จงเชื่อใจในเรา  และตามเรามา”  อับราฮัมเชื่อในพระเจ้า และเขาได้ไปจากเมืองนั้น  อาศัยที่อับราฮัมมีความเชื่อ  พระเจ้าจึงทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่เขาที่หมู่ต้นโอ๊คของมัมเรว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่มีสามพระบุคคล

พระองค์ทรงสัญญาจะให้พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมขยายจำนวนมากมาย ดังดวงดาวบนฟากฟ้าหรือเม็ดทรายในทะเล  และพระเจ้าทรงทำพันธสัญญานิรันดร์กับอับราฮัม โดยทรงกล่าวว่า “เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า”
   

“ข้าแต่เจ้านายของข้าพเจ้า  ถ้าท่านโปรดปรานข้าพเจ้า  โปรดอย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเลย” (ปฐก 18:3)  (อับราฮัมทูลพระเจ้า) ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าข้า  ว่าพระองค์คือพระเจ้าของข้าพเจ้า
     

เหตุใดพระเป็นเจ้าจึงทรงสัญญาว่าจะประทานลูกหลานมากมายแก่อับราฮัม?

  • พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานลูกหลานมากมายแก่อับราฮัม  เพราะเขาเชื่อในพระองค์ และได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อติดตามพระองค์

ที่หมู่ต้นโอ๊คของมัมเร  พระเจ้าทรงสำแดงองค์แก่อับราฮัมอย่างไร?

  • ที่หมู่ต้นโอ๊คของมัมเร  พระเจ้าทรงสำแดงองค์ว่าเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่มีสามพระบุคคล

เมื่อพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัม  พระองค์ทรงสัญญาอะไรกับเขา?

  • เมื่อพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัม  พระองค์ทรงสัญญาว่า “เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า”