รหัสธรรมยิ่งใหญ่สามประการ

    พระเยซูเจ้าและพระจิตเจ้าทรงเผยแสดงให้เรารู้แจ้งในสัจจะที่สำคัญยิ่งต่อความสุขของพระเจ้าและของมนุษย์ สัจจะที่กล่าวนี้คือรหัสธรรมอันเป็นแสงสว่างในชีวิตคริสตชน รหัสธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าอื่นหมดเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระเจ้าและมนุษย์ เป็นรหัสธรรมในองค์พระเจ้าผู้เป็นความรัก มีทั้งหมดสามประการด้วยกันคือ : 

  •     พระตรีเอกภาพ : มีพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคล
  •     การถือกำเนิดของพระเยซูเจ้า : พระเจ้าทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์
  •     การไถ่บาป : พระเจ้าทรงไถ่กู้มนุษยชาติ

    เมื่อเราเชื่อในรหัสธรรมสามประการนี้ เราก็เป็นคริสตชนเที่ยงแท้ และได้รับคำมั่นสัญญาว่า เรามีส่วนในชีวิตและความบรมสุขของพระเจ้า

ข้อความจากพระคัมภีร์ : พระองค์ทรงตอบว่า “พระเจ้าประทานธรรมล้ำลึกเรื่องอาณาจักรสวรรค์ให้ท่านทั้งหลายรู้” (มธ 13:11)

บทภาวนา : พระเจ้าข้า ความรักของพระองค์คือรหัสธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าอื่นหมดข้าพเจ้ารักพระองค์

  • อะไรคือรหัสธรรมที่ยิ่งใหญ่สามประการ?

รหัสธรรมที่ยิ่งใหญ่สามประการคือ

  • พระตรีเอกภาพ
  • การถือกำเนิดของพระเยซูเจ้า
  • และการไถ่กู้มนุษยชาติ