^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

ภารกิจของฆราวาสในโลก

ภารกิจของฆราวาสในโลก
10590R 1336962983        พระสันตะปาปา  ยอห์น  ปอล  ที่  2  ทรงพอพระทัยที่จะนำความคิดจากสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 มากล่าวซ้ำตามข้อความที่ว่า  ชีวิตของสังคมโลก ก็คือ ชีวิตของครอบครัวนั่นเอง ครอบครัวนี้เองที่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพของสังคม  และที่ให้การประกันว่าสังคมจะมีสมาชิกสืบทอดต่อไปเรื่อยๆ
        โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ครอบครัวนั้นเป็นหัวใจของสังคม  กล่าวคือ  ถ้าครอบครัวดี  คนดี  สังคมก็จะดีด้วย  (ข้อ  5)  มีการบรรยายความคิดอันยอดเยี่ยมของพระสันตะปาปาเปาโล  ที่  6 เกี่ยวกับงานเผยแพร่พระวรสารที่ครอบครัวได้รับการถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น  โดยการรับฟังพระวรสารและดำเนินชีวิตตามพระวรสารในความจริงแท้ของความรักและในความสัมพันธ์ของครอบครัว  พระสันตะปาปา ยอห์น  ปอล  ที่  2  ก็ทรงเน้นถึงงานแพร่ธรรมของครอบครัว   

ซึ่งมิได้เพียงกล่าวถึงบทบาทนี้ว่าสำคัญเป็นอันดับแรกเท่านั้น  แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติและตามวิธีการที่หาอะไรทดแทนมิได้เลย  งานแพร่ธรรมนี้ต้องดำเนินไปตามสภาพความเป็นไปต่างๆ ของครอบครัว (ข้อ  50)  อันได้แก่งานในด้านการรับใช้ความรักและชีวิตรวมถึงการสนับสนุนความสัมพันธ์ในสังคม  งานในด้านการอบรมบุตร  งานในด้านความสัมพันธ์กับพระเจ้า  เรามิควรละเว้นที่จะอ่านข้อความสองข้อที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นใจและความเรียบง่ายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสวดภาวนาในครอบครัว  อันได้แก่ ข้อ  59  ย่อหน้าสุดท้าย  และข้อ  60  ย่อหน้าที่สอง  ซึ่งมีการอ้างถึงคำกล่าวของพระสันตะปาปาเปาโล  ที่  6

ชีวิตครอบครัวคริสตชนเป็นศาสนบริการ
         สิ่งที่เป็นหัวข้อสำคัญในสมัชชาพระสังฆราช  ปี  1980  และในสมณสารนี้ก็คือ  ความคิดที่มีการเน้นหลายครั้งว่า  ภารกิจของครอบครัวเป็น  “ศาสนบริการ”  อย่างหนึ่ง  อาจพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่าชีวิตแห่งความรักของคู่สมรสและบทบาททุกประการของครอบครัวนั้น เป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของคู่สมรสและครอบครัว  ซึ่งเป็น  “ศาสนบริการ”  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคู่สมรสและครอบครัวเท่านั้น  เป็นงานที่ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ  (ลักษณะของประกาศก สงฆ์ และกษัตริย์)  และประกอบด้วยประสิทธิผลแห่งการไถ่กู้ของภารกิจแพร่ธรรม  ซึ่งพระคริสตเจ้ามอบให้อยู่ในความรับผิดชอบของพระศาสนจักร  อันได้แก่ภารกิจการพิทักษ์รักษา การประกาศและการเผยแพร่ความรัก  (ข้อที่ 17)  ภารกิจในการแสดงความซื่อสัตย์  (ข้อ  20)  ภารกิจแห่งความสัมพันธ์  (ข้อ  21)  ภารกิจการอุทิศตัวรับใช้ชีวิต  “การเผยแพร่ภาพลักษณ์ของพระเจ้าจากคนหนึ่งให้แก่อีกคนหนึ่ง”  (ข้อ 28)  ภารกิจการอบรมดูแลบุตร  (ข้อ 36, 38, 53)  ภารกิจที่  “เป็นเครื่องเตือนใจพระศาสนจักรให้ระลึกถึงเหตุกาณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ไม้กางเขนอยู่เสมอ”  (ข้อ  13)  “ศาสนบริการ”  นี้  มีความเป็นจริงมากจนกระทั่งพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่  2  ได้ยกคำพูดของนักบุญโทมัส  อไควนัส  ซึ่งมักจะถูกลืมบ่อยๆ ในเรื่องการเปรียบเทียบศาสนบริการของคู่สมรสกับศาสนบริการของสงฆ์ที่ว่า  “งานเผยแพร่และอนุรักษ์ชีวิตจิตวิญญาณนั้น  บางคนก็ทำสำเร็จโดยศาสนบริการทางวิญญาณ  ซึ่งเป็นงานเฉพาะของผู้ที่รับศีลบวชเป็นสงฆ์  บางคนก็ทำโดยทางศาสนบริการทางร่างกายและวิญญาณพร้อมกันไป  ซึ่งเป็นผลของศีลสมรส” (Summa Contra Gentiles ภาค 4 บทที่  58 : อ้างอิงในข้อ 32)

พระศาสนจักรระดับครอบครัว
         การที่มีการกล่าวถึง  “พระศาสนจักรระดับครอบครัว”  หลายต่อหลายครั้ง  ก็เป็นการแสดงให้เห็นความสำคัญอยู่ในตัวแล้ว  แต่คำนี้ยังมีความสำคัญเด่นชัดเป็นพิเศษ  ถ้าเราได้มาคิดถึงประวัติความเป็นมาของคำนี้  ในสังคายนาวาติกันครั้งที่  2  ได้เริ่มพูดในนัยนี้เป็นครั้งแรก (“ในครอบครัวอันเป็นหน่วยที่คล้ายกับพระศาสนจักร”, Lumen  Gentium)  แต่คำนี้กลับถูกลบล้างไปในเวลาต่อมาว่า  เป็นคำที่ไม่เหมาะสม  ที่สุด  สมัชชาพระสังฆราช  ปี  1980  และพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล  ที่  2  ได้ให้ความสำคัญแก่คำนี้ใหม่  และไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบอีกต่อไป  แต่ใช้เป็นคำไวพจน์  “ครอบครัวคริสตชน”  เลยทีเดียว  ดังนั้นจึงเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการว่า  งานแพร่ธรรมของครอบครัวซึ่งเป็นงานของฆราวาสโดยเฉพาะนั้น  ก็เป็นงานของพระศาสนจักรโดยตรง

การรับใช้ครอบครัว
          ก่อนที่จะจบหัวข้อนี้  ขอให้เราสังเกตคำว่า  “งานของพระศาสนจักร”  ซึ่งเป็นคำที่พระสันตะปาปา  ยอห์น  ปอล  ที่  2  ได้ให้แก่งานของบรรดานายแพทย์  นักการศึกษา  นักกฎหมาย  หรือคู่สมรสที่อุทิศตนเพื่อความผาสุกของครอบครัว  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ให้แก่ความพยายามของทุกๆ คนที่มีความตั้งใจที่จะแนะนำคู่สมรสให้ใช้วิธีคุมกำเนิดแบบสังเกตจังหวะตามธรรมชาติ  (ข้อ 35, 43, 47, 71, 75)
         จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะพบการใช้สำนวน  3  สำนวน  ขนานกันไป  เพื่อเน้นความสำคัญของศาสนบริการนี้  อันได้แก่ “อนาคตของการเผยแพร่พระวรสารขึ้นอยู่กับพระศาสนจักรระดับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่” (ข้อ  52)  “อนาคตของสังคมโลก และของพระศาสนจักรขึ้นอยู่กับครอบครัว” (ข้อ  75)  และ “อนาคตของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับครอบครัว”  (ข้อ 86)

ที่มา : ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน (Familiaris Consortio)

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3480
9291
3480
61624
420929
17965818
Your IP: 18.206.187.81
2020-06-07 09:51

สถานะการเยี่ยมชม

มี 365 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk