foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

135386

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกเชื่อมั่นว่าพระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทอย่างแท้จริง ลูกรักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด และปรารถนาอยากจะรับพระองค์ไว้ภายในจิตวิญญาณของลูก แต่ในเมื่อลูกยังไม่สามารถรับพระองค์ในสภาพปังได้ในขณะนี้ อย่างน้อยก็ขอพระองค์โปรดเสด็จมาในจิตใจโดยอาศัยความปรารถนาของลูก ลูกขอสวมกอดพระองค์ดั่งว่า พระองค์ประทับอยู่ ณ ที่นั้นแล้ว จะขอร่วมชิดสนิทกับพระองค์ทั้งกายและวิญญาณ ขอโปรดอย่าให้ลูกเหินห่างจากพระองค์ไปเลย พระเจ้าข้า