foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การตรวจสอบมโนธรรม
    พวกเราจำนวนมาก คุ้นเคยกับการเตรียมสารภาพบาป โดยพิจารณาตามพระบัญญัติสิบประการ เพื่อจะดูว่าที่ใดเราผิดพลาดจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างไรบ้าง การปฏิบัติอีกอย่างที่จะพิจารณามีการเสนอโดยคุณพ่อ John Hardon S.J.  โดยถามตัวเองว่าเราดำเนินชีวิตตามฤทธิ์กุศลทางเทววิทยาสามประการ คือ – ความเชื่อ ความหวังและความรัก - เพียงใด?

ความเชื่อ
•    ฉันใช้ความพยายามอย่างซื่อสัตย์ ที่จะเติบโตในฤทธิ์กุศลแห่งความเชื่อทุกวันหรือไม่?
•    ฉันสวดภาวนาทุกวันเพื่อเพิ่มความเชื่อหรือไม่?
•    วันนี้ฉันทำอะไรที่แสดงออกภายนอกถึงความเชื่อของฉันหรือไม่?
•    ฉันพยายามจริงจังที่จะแก้ความยุ่งยาก ที่อาจเกิดเกี่ยวกับความเชื่อของฉันหรือไม่?
•    เมื่อคนๆหนึ่งพูดขัดแย้งกับข้อความเชื่อที่ฉันมี ฉันเคยปกป้องความเชื่อของฉันด้วยสติปัญญา ความรอบคอบและเมตตาจิต หรือไม่?
•    ฉันได้ช่วยคนบางคนแก้ปัญหาความยุ่งยากต่อความเชื่อของเขาหรือไม่?
ความหวัง 
•    เมื่อพบว่าตัวเองท้อถอย ฉันสวดภาวนาสั้นๆทันทีหรือไม่?
•    ฉันยังคงวนเวียนอยู่ในความห่วงกังวล แทนที่จะสลัดมันทิ้งไปจากความนึกคิดของฉันหรือไม่?
•    ฉันละทิ้งฤทธิ์กุศลความหวัง ด้วยการยึดติดกับสิ่งของต่างๆ ในโลกนี้หรือไม่?
•    ฉันพยายามที่จะมองพระสัพพัญญูของพระเจ้าในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันหรือไม่?
•    ฉันพยายามมองเห็นทุกอย่างในทัศนะของความเป็นนิรันดรหรือไม่?
•    วันนี้ฉันบ่นว่า (แม้จะภายในใจก็ตาม) บ่อยมากเพียงใด?
ความรัก 
•    วันนี้ฉันได้บอกพระเจ้าว่าฉันรักพระองค์หรือไม่?
•    ฉันขาดความรักเมตตา โดยพูดไม่เห็นใจผู้อื่นหรือไม่?
•    ฉันเคยจงใจหลีกเลี่ยงใครเพราะฉันไม่ชอบเขาไหม?
•    ฉันเคยให้ความช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอหรือทำผิดพลาดหรือไม่?
•    วันนี้ฉันปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยใจร่าเริงไหม?
•    ฉันควบคุมความคิดที่ขาดเมตตาทันทีทันใดที่ปรากฏขึ้นในห้วงนึกของฉันไหม?
•    วันนี้ฉันสวดภาวนาเพื่อคนอื่นหรือไม่
•    เมื่อคนใดคนหนึ่งทำให้ฉันโกรธฉุนเฉียว ฉันได้ควบคุมอารมณ์ของฉันหรือไม่?
•    วันนี้ฉันทำพลีกรรมใดเพื่อใครบางคนหรือไม่?