^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

เหตุผลที่คริสตชนจำศีลอดอาหารเทศกาลมหาพรต

เหตุผลที่คริสตชนจำศีลอดอาหารเทศกาลมหาพรต
jesus desert2เหตุผลง่ายๆที่จะตอบคำถามว่า “ทำไมคริสตชนต้องจำศีลอดอาหาร” นี้ก็คือ
1. เพราะว่าเราเป็นคนบาป
    มนุษย์ได้ทำบาปผิดกับพระเจ้า เราไม่ได้ใช้ร่างกายและจิตใจที่พระเจ้าให้เรามาตามภาพลักษณ์ของพระองค์ ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้า แต่เราได้ตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้า เราได้ทำบาป “ท่านอยู่ห่างจากพระคริสตเจ้า  ถูกกีดกันมิให้เป็นประชากรอิสราเอล เป็นคนต่างด้าว ไม่มีส่วนในพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้  อยู่ในโลกนี้โดยไม่มีความหวัง และไม่มีพระเจ้า” (อฟ.2:12)

“ความผิดของท่านทั้งหลายกีดกันท่านจากพระเจ้าของท่าน บาปของท่านทำให้พระองค์ซ่อนพระพักตร์เพื่อจะไม่ทรงฟังท่าน” (อสย.59:2) และ “การมาของมนุษย์ชั่วร้ายจะเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจของซาตาน  ที่แสดงออกเป็นการอัศจรรย์ เป็นเครื่องหมายและเป็นปาฏิหาริย์อันหลอกลวงชนิดต่างๆ  มนุษย์ชั่วร้ายนี้จะใช้เล่ห์เหลี่ยมชั่วช้าทุกอย่างทำร้ายผู้ที่จะต้องพินาศ เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่รักความจริงที่ทำให้รอดพ้น” (2ธส.2:9-10) ด้วยเหตุนี้เองบาปที่ตัดความสัมพันธ์เรากับพระเจ้า จำเป็นต้องรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้ และกิจการหนึ่งในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือ การจำศีลอดอาหาร นั่นเอง
    ตามกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1249 ระบุไว้ว่า “คริสตชนทุกคน แต่ละคนด้วยวิธีของตนเอง มีพันธะต้องทำการใช้โทษบาป โดยกฎหมายของพระเจ้า อย่างไรก็ดี เพื่อให้คริสตชนทั้งหมดร่วมกันทำการใช้โทษบาป จึงได้กำหนดวันใช้โทษบาปขึ้น ซึ่งในวันเหล่านั้น คริสตชนอุทิศตนเป็นพิเศษเพื่อภาวนา ปฏิบัติกิจศรัทธาและกิจเมตตา ปฏิเสธตนเอง โดยทำหน้าที่ของตนเองซื่อสัตย์ยิ่งขึ้น”
    และมาตรา 1250 ระบุไว้ว่า “วันและเวลาการใช้โทษบาปในพระศาสนจักรสากลคือ ทุกวันศุกร์ตลอดปีและเทศกาลมหาพรต”
    หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 1438 สอนว่า “เทศกาลและวันกลับใจใช้โทษบาปที่กำหนดไว้ในปีพิธีกรรม (เทศกาลมหาพรต ทุกวันศุกร์เพื่อระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า) เป็นช่วงเวลาพิเศษของพระศาสนจักรเพื่อการปฏิบัติการกลับใจและชดเชยบาป ช่วงเวลาเหล่านี้เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการฝึกด้านจิตใจ พิธีกรรมชดเชยบาป การเดินทางแสวงบุญเป็นเครื่องหมายของการกลับใจชดเชยบาป การสละตนโดยสมัครใจเช่นการจำศีลอดอาหารและการให้ทาน การแบ่งปันฉันพี่น้อง (กิจการเมตตาธรรมและแพร่ธรรม)”


   2. เพราะพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างการจำศีลอดอาหาร
    “เวลานั้น พระจิตเจ้า  ทรงนำพระเยซูเจ้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ปีศาจมาผจญพระองค์  เมื่อทรงอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว ทรงหิว” (มธ.4:1-2) “พระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม  ทรงพระดำเนินจากแม่น้ำจอร์แดน พระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดาร” (ลก.4:1)
    การติดตามพระเยซูเจ้า ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่คริสตชนจะเลียนแบบการปฏิบัติของพระเยซูเจ้า ก่อนที่พระองค์จะประกาศข่าวดีในฐานะพระบุตรของพระเจ้า พระวรสารนักบุญมาระโก มัทธิว และลูกา ต่างได้เขียน “พระเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดาร” เพื่ออดอาหาร เตรียมตัวสำหรับการประกาศข่าวดีของพระบิดาเจ้า พระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ในฐานะที่เป็นมนุษย์แท้ พระองค์ถูกผจญตลอดเวลาของการประกาศข่าวดี ดังนั้น พระจิตเจ้าจึงนำพระเยซูเจ้าไปถิ่นทุรกันดาร เพื่อภาวนา จำศีลอดอาหาร เพื่อพลังใจที่เข้มแข็ง เอาชนะการผจญต่างๆได้ และนี่คือคำพูดที่พระเยซูเจ้าชนะมารผจญ
มธ.4:4 แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”
มธ.4:7 พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ในพระคัมภีร์ยังมีเขียนไว้ด้วยว่า อย่าท้าทายองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเลย”
มธ.4:10 พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น ยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น”
ดังนั้น เพื่อเราจะได้เอาชนะการผจญต่างๆในชีวิต เราควรเลียนแบบพระเยซูเจ้าในการจำศีลอดอาหาร

3. การจำศีลอดอาหาร เป็นรูปแบบหนึ่งของการภาวนา
ในพันธสัญญาเดิม เราจะพบว่าการจำศีลอดอาหารเชื่อมโยงกับการภาวนาเสมอ ในหนังสือโทบิต บทที่ 12 ข้อ 8 “การอธิษฐานภาวนาจากใจจริงและการให้ทานด้วยใจกว้างมีค่ามากกว่าความร่ำรวยที่ไดมาอย่างอยุติธรรม”
ประกาศกดาเนียล บทที่ 9 ข้อ 3 “ข้าพเจ้าจึงหันหน้าไปหาพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่ออธิษฐานและวอนขอพระองค์ด้วยการจำศีลอดอาหาร สวมผ้ากระสอบและโปรยเถ้าบนศีรษะ”
    ในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเจ้าสอนว่า จะไล่ปีศาจได้ต้องภาวนาและการอดอาหาร
พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “คนหัวดื้อ เชื่อยาก และชั่วร้าย เราจะต้องอยู่กับพวกท่านอีกนานเท่าใด จะต้องทนพวกท่านอีกนานเท่าใด พาเด็กมาพบเราที่นี่เถิด”  พระเยซูเจ้าทรงขู่ปีศาจ มันจึงออกไปจากเด็ก เด็กก็หายเป็นปกติตั้งแต่นั้น  บรรดาศิษย์จึงเข้าเฝ้าพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัว ทูลถามว่า “ทำไมพวกเราจึงขับไล่มันไม่ได้” พระองค์ตรัสว่า “เพราะท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด แล้วพูดกับภูเขานี้ว่า ‘จงย้ายจากที่นี่ ไปที่โน่น’ มันก็จะย้ายไป และไม่มีอะไรที่ท่านจะทำไม่ได้” (มธ.17:17-21)
จะเห็นว่า การจำศีลอดอาหารจะต้องกระทำพร้อมกับการภาวนาเสมอ
ดังนั้น เทศกาลมหาพรต 40 วันต่อไปนี้ เชิญชวนให้เราจำศีลอดอาหารด้วยใจชื่มชมยินดี เพราะการจำศีลอดอาหารเป็นการใช้โทษบาปของเรา เป็นการเลียนแบบพระเยซูเจ้าและเป็นการภาวนา
“การเป็นทุกข์กลับใจภายในของคริสตชนอาจมีวิธีแสดงออกต่างๆได้หลายรูปแบบ พระคัมภีร์และบรรดาปิตาจารย์เน้นโดยเฉพาะถึงสามรูปแบบ คือ การจำศีลอดอาหาร การอธิษฐานภาวนา และการให้ทาน ซึ่งแสดงการกลับใจในความสัมพันธ์กับตนเอง ความสัมพันธ์กับพระเจ้า และความสัมพันธ์กับผู้อื่น ควบคู่กับการชำระอย่างสมบูรณ์ที่ศีลล้างบาปหรือการเป็นมรณสักขีนำมาให้ พระคัมภีร์และบรรดาปิตาจารย์ยังกล่าวถึงวิธีการอื่นที่อาจช่วยให้ได้รับอภัยบาปได้ด้วย เช่น ความพยายามที่จะคืนดีกับเพื่อนพี่น้อง การร่ำไห้เสียใจที่ได้ทำบาป ความเอาใจใส่ต่อความรอดพ้นของเพื่อนพี่น้อง การภาวนาของขอของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (หรือ “นักบุญ”) การแสดงเมตตาจิตซึ่ง “ลบล้างบาปได้มากมาย” (1 ปต 4:8) สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยให้ได้รับการยกโทษบาป (คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 1434)

ที่มา: คำสอนจันท์ ฉบับที่ 29

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10799
12666
76840
399847
423502
17883112
Your IP: 34.204.168.209
2020-05-29 21:51

สถานะการเยี่ยมชม

มี 96 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk