bbวันสมโภชปัสกา เป็นวันสมโภชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฏิทินของศาสนาคริสต์  คริสตชนจะฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า  สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิก วันอาทิตย์ปัสกาจะมีขึ้นหลังจาก 40 วันของการสวดภาวนา การถือศีลอดอาหารและการทำทานที่เรียกกันว่าเทศกาลมหาพรต โดยอาศัยการต่อสู้ฝ่ายจิตใจและการปฏิเสธความต้องการฝ่ายเนื้องหนัง คริสตชนเตรียมตัวเองเพื่อตายฝ่ายจิตกับพระคริสตเจ้าในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ดังนั้น เราจึงสามารถกลับคืนชีพกับพระองค์เพื่อรับชีวิตใหม่ในวันปัสกา

การทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์

วันปัสกาคือวันที่เฉลิมฉลองเพราะเป็นการทำให้ความเชื่อของคริสตชนสมบูรณ์. นักบุญเปาโลเขียนว่า “ถ้าพระคริสตเจ้าไม่กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ความเชื่อของเราก็ไร้ความหมาย” (1 คร 15.17)
พระเยซูเจ้าทรงช่วยมนุษยชาติให้รอดจากพันธนาการแห่งบาปด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และพระองค์ทรงทำลายแอกแห่งบาปในตัวเรา  แต่การกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์เป็นพระสัญญาเกี่ยวกับชีวิตใหม่ ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าสำหรับเรา

การมาถึงของพระอาณาจักร

ชีวิตใหม่เริ่มต้นในวันอาทิตย์ปัสกา. ในบทข้าแต่พระบิดา เราสวดภาวนาว่า “พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์” และพระคริสตเจ้ายังตรัสกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่า “บางท่านที่ยืนอยู่ที่นี่จะไม่ลิ้มรสความตายจนกว่าจะเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงพร้อมด้วยพระอานุภาพ” (มก 9.1) บรรดาปิตาจารย์ในสมัยเริ่มแรกเห็นว่า วันสมโภชปัสกาทำให้พระสัญญานี้สำเร็จ พร้อมกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า พระอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาในโลกในรูปแบบของพระศาสนจักร

ชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า


ตามธรรมประเพณีแล้ว คนที่นับถือศาสนาอื่นที่ต้องการกลับใจมานับถือนิกายคาทอลิก จะรับศีลล้างบาปในวันตื่นเฝ้าของคืนสมโภชปัสกา ซึ่งเรียกว่าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (วันก่อนวันอาทิตย์ปัสกา) บางทีเริ่มตอนพระอาทิตย์ตก. ปกติ พวกเขาจะผ่านขบวนการอันยาวนานแห่งการศึกษาและการเตรียมตัวที่เรารู้จักกันว่า “พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน”  (RCIA) การล้างบาปของพวกเขาเปรียบเสมือนการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ขณะที่พวกเขาตายต่อบาปและกลับคืนชีพสู่ชีวิตใหม่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า

ศีลมหาสนิท – กำหนดปัสกา


เนื่องจากวันสมโภชปัสกามีความสำคัญยิ่งต่อความเชื่อของคริสตชน บางทีพระศาสนจักรคาทอลิกต้องการให้คาทอลิกทุกคนที่ผ่านการเตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรกแล้ว รับศีลมหาสนิทระหว่างเทศกาลปัสกา ซึ่งกำหนดเวลาจนถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งตรงกับ 50 หลังวันสมโภชปัสกา (พระศาสนจักรยังเชิญชวนเราให้รับศีลอภัยบาปก่อนรับศีลมหาสนิทในวันปัสกาด้วย) การรับศีลมหาสนิทคือเครื่องหมายที่เห็นได้ของความเชื่อของเราและการมีส่วนร่วมในพระอาณาจักรของพระเจ้า  แน่นอน เราควรรับศีลมหาสนิทบ่อยครั้งเท่าที่ทำได้;  เพราะถ้ากระทำตามบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักรที่ว่า “กำหนดปัสกา” นั้นเป็นเพียงมาตรการขั้นต่ำสุดของพระศาสนจักร


หมายเหตุ
“กำหนดปัสกา” ตามบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร
* จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง
* จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา