foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

  • สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์” (Holy Week) โดยเฉพาะ "ตรีวารปัสกา" (Easter Triduum, Paschal Triduum)  สำหรับคริสตชน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในรอบปี ช่วงเวลาดังกล่าวทำให้เราอุทิศตนให้กับประวัติศาสตร์แห่งความรอดของมนุษยชาติ นี่คือการโอกาสอันดีที่ทำให้เราร่วมระลึกถึงพระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า

ในตรีวารปัสกา เรามีพิธีกรรมสำคัญหลายอย่าง ช่วงเช้าของวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ มีการเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ 3 ประเภท ได้แก่ น้ำมันสำหรับเจิมคนไข้ (Oleum Infirmorum) น้ำมันสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน (Oleum Catechumenorum) และน้ำมันคริสมา (Sanctum Chrisma) นอกจากนี้ บรรดาพระสงฆ์จะรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นสงฆ์ นี่เป็นพิธีกรรมที่สำคัญมากๆ เพราะพระสงฆ์แต่ละองค์จะได้ร่วมกันยืนยันความรักที่มีต่อพระคริสตเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

ช่วงเย็นของวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เราจะระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิทคือบัญญัติแห่งความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้กับผู้ติดตามพระองค์ทุกคน ดังนั้น ในวันดังกล่าว เราจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการประทานของขวัญล้ำค่านี้ เช่นเดียวกัน เรายังต้องมาร่วมกันเฝ้าศีลมหาสนิท เพื่อรำลึกถึงชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูทรงกระทำที่สวนเกทเสมานี

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เรามาร่วมในพระมหาทรมานของพระเยซูบนไม้กางเขน เราจะไตร่ตรองความหมายของถ้อยคำที่ว่า "โลหิตแห่งพันธสัญญา ที่หลั่งออกมาเพื่อคนจำนวนมาก" พระเจ้าไม่เพียงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ แต่ยังทรงยอมตายเพื่อชำระบาปผิดของเรา ฉะนั้น วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นวันที่เหมาะสมมากๆที่จะเสริมสร้างความเชื่อ ความหวัง และความกล้าที่จะแบกกางเขนอย่างเข้มแข็ง เพื่อจะได้ตื่นเฝ้ารอการเสด็จกลับคืนพระชนม์ในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งความสว่างได้มีชัยเหนือความมืด (ความตาย)