บทสรุป


    จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติตนของคริสตชนในเทศกาลมหาพรตเพื่อเตรียมสมโภชปัสกานั้น เป็นการติดตามเส้นทางแห่งไม้กางเขนเพื่อมุ่งสู่การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นหนทาง ความจริงและชีวิต    เราพบว่าพระศาสนจักรเสนอหนทางนี้ให้แก่คริสตชนในพิธีกรรมตลอดเทศกาลมหาพรต    ซึ่งพี่น้องคริสตชนทุกคนควรให้ความสำคัญและร่วมพิธีกรรมและรับศีลมหาสนิท   โดยเฉพาะในวันอาทิตย์และวันธรรมดาที่เราอาจมาร่วมพิธีได้
    เส้นทางมหาพรตเป็นเส้นทางของการกลับใจ เป็นการเดินทาง “กลับบ้าน” สู่บ้านเที่ยงแท้ในเมืองสวรรค์ ที่มีพระเจ้าพระบิดาผู้พระทัยดีทรงรอคอยเรา    ดังนั้น การรับศีลอภัยบาปจึงเป็นพระพรของพระที่คริสตชนควรให้ความสำคัญ
    กิจการต่างๆ ที่คริสตชนปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต ไม่ว่าจะเป็นการสวดภาวนา การพลีกรรมใช้โทษบาป การจำศีลอดอาหาร และกิจการแห่งความรัก ไม่ได้มุ่งแค่เพียงการเสริมสร้างความดีโดยการชำระจิตใจของแต่ละคนเท่านั้น แต่ความดีที่เราทำในเทศกาลมหาพรตจะต้องมีรากฐานอยู่ที่ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ และเป็นความดีเพื่อผู้อื่นด้วย    ดังเช่นพระเยซูเจ้าผู้มิได้ทรงหวงแหนชีวิตของพระองค์ แต่ได้ทรงมอบชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์เรา