การจำศีลอดอาหาร (Fast)

การจำศีลอดอาหาร (Fast)

ทุกศาสนามักจะมี การจำศีลอดอาหาร (fast)  ในบางช่วงเวลาในรอบปีเพื่อฝึกศาสนิกชนให้มีวุฒิภาวะด้านจิตใจ และอารมณ์ ที่เราต้องไม่มองข้าม

ในศาสนาคริสต์คาทอลิก  เรามีกฎให้จำศีลอดอาหารก่อนรับศีลมหาสนิท 1 ชั่วโมง ยกเว้นผู้ป่วย และในกรณีอันตรายถึงแก่ชีวิต

พระสันตะปาปาปีโอที่ 12  เป็นผู้ยกเลิกกฎเดิมที่ให้อดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืน  ก่อนจะรับศีลมหา สนิท เพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนไป  และพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 (30 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1963 ) ประกาศว่าพระสังฆราชท้องถิ่น อนุญาตให้บรรดาพระสงฆ์ผู้ต้องถวายมิสซา 2-3 มิสซาในวันเดียวกัน ยกเว้นจากกฎนี้ และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 1964 ได้ลดให้อดอาหารก่อนรับศีลมหาสนิทเหลือ 1 ชั่วโมง

พระศาสนจักรได้สอน ให้เราปฏิบัติตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า (มธ. 6:16 ;มก 2:20 ;9:29) และบรรดาอัครสาวก (กจ 13:2 ; 14:23 ; 2คร 2: 27) คริสตชนสมัยแรกอดอาหารและอดเนื้อสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันพุธ และวันศุกร์ ต่อมาใ นค.ศ. 1917   ให้อดเนื้อทุกวันในเทศกาลมหาพรต

พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 (6 กุมภาพันธ์ 1966) ได้ปรับปรุงข้อกำหนดเรื่องอดอาหาร และอดเนื้อ ให้ ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต   เป็นวันพลีกรรมในพระศาสนจักร

วันพุธรับเถ้า ( ปีนี้ตรงกับวันที่22 กุมภาพันธ์ 2012) และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (6 เมษายน 2012)   เป็นวันอดอาหารและอดเนื้อ

คริสตชนทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ  คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร

เป็นหน้าที่ ของผู้อภิบาลและบิดามารดาที่จะต้องอบรมผู้อายุน้อยที่ยังไม่ต้องถือกฎการอดเนื้อและอดอาหารให้เข้าใจจิตตารมณ์ของการพลีกรรม (ม. 1252)

สำหรับประเทศไทยสภาพระสังฆราชฯ จึงกำหนดวิธีการจึงกำหนดวิธีการอดเนื้อและอดอาหารดังต่อไปนี้

การอดเนื้อ  คือ   ผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามกำหนดนี้  ถือว่าได้ถือตามกฎการอดเนื้อ คือ

ก. อดเนื้อ

ข. ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ  อาทิ เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท  สวดสายประคำ ฯลฯ

ค. ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี  เช่น  ให้ทานคนจน  เยี่ยมคนเจ็บป่วย ฯลฯ

ง. งดเว้นอาหารหรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ อาทิ งดดื่มสุราและเบียร์  งดสูบบุหรี่

จ. รู้จักอดออมและละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ

การอดอาหาร  คือ   หมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

การจำศีลอดอาหารเป็นกิจการอย่างหนึ่งในเทศกาลมหาพรต เพื่อช่วยพี่น้องคริสตชนฉลองปัสกาอย่างดี  และเพื่อคริสตชนสำรองชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อรับศีลล้างบาป เข้าเป็นคริสตชนอย่างมีความหมาย