st.anthony resizeนักบุญอันตน แห่งปาดัว (ชีวประวัติของนักบุญสำหรับเด็กชาย)
    รูปปั้นของนักบุญอันตน มักจะมีรูปเด็กศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอ้อมแขนของท่าน นั่นเป็นเพราะว่า ในคืนหนึ่ง พระกุมารเยซูได้มาหาท่าน จูบท่าน และบอกกับท่านว่าพระองค์ทรงรักท่านมากเพียงใด
    อันตนมักจะภาวนาว่าเขาอยากเป็นมรณะสักขี ต้องการสละชีวิตเพื่อความรักของพระเยซู แต่พระเจ้าต้องการให้อันตนมีชีวิตเพื่อความรักของพระเยซู และทำงานท่ามกลางคนยากจนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

คณะฟรังซิสกันได้มีคำสั่งสนับสนุนให้อันตนได้เดินทางไปเทศน์สอนในทวีปยุโรป อำนาจของพระเยซูเจ้าปรากฎเป็นที่เด่นชัดโดยผ่านทางอัศจรรย์ที่อันตนได้กระทำ อาหารจำนวนน้อยนิด สามารถเลี้ยงผู้คนมากมายให้อิ่มได้เพียงแค่อันตนสวดถวายพระพร คนที่ป่วยเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ ก็หายดีเพียงแค่อันตนสัมผัสเขา ผู้คนมากมายมาหาท่าน และเด็กๆ ก็รักท่าน ทุกคนร้องไห้เสียใจเมื่อพระศาสนจักรได้ประกาศว่าอันตนได้เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1231

ฉลองวันที่ 13 มิถุนายน