facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

เครื่องหมายที่บ่งบอกความศรัทธาจอมปลอมต่อพระแม่มารีย์

เครื่องหมายที่บ่งบอกความศรัทธาจอมปลอมต่อพระแม่มารีย์
4 28 saint louis de montfort 60x347

หนังสือ True Devotion to Mary เขียนโดยนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในบทที่ 3 ของภาคที่ 1 ทางเลือกความศรัทธาต่อพระมารดา (Choice of True Devotion to the Blessed Virgin) ท่านนักบุญได้เขียนว่า เครื่องหมายอะไรคือความศรัทธาจอมปลอมที่มีต่อพระมารดามารีย์ และเครื่องหมายอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นความศรัทธาที่แท้จริงที่มีต่อพระมารดามารีย์
    “เครื่องหมายที่บ่งบอกความเลื่อมใสศรัทธาปลอม” ท่านนักบุญได้เขียนว่า มีเครื่องหมาย 7 อย่างที่บ่งบอกว่าเป็นความศรัทธาปลอมต่อพระแม่มารีย์

1. ศรัทธาที่ชอบติและวิจารณ์ (Critical Devotees)
    คนศรัทธาที่ชอบติ ได้แก่ ผู้ศรัทธาที่เป็นผู้รู้ถือดี เขามักจะติผู้ศรัทธาอย่างซื่อ ๆ ต่อพระแม่มารีย์ไปทุกเรื่อง เช่น ชอบถือสายประคำแกว่งไปแกว่งมา สงสัยเกี่ยวกับอัศจรรย์ของแม่พระที่พระศาสนจักรรับรอง คนที่ไหว้รูปพระแม่มารีย์ เหตุผลที่ผู้ศรัทธามักจะติความศรัทธาของผู้อื่น ท่านนักบุญได้ให้เหตุผลไว้ว่า เพราะความศรัทธาของผู้อื่นไม่ตรงกับรสนิยมของเขา

2. ศรัทธากลัวผิดเกินเหตุ (Scrupulous Devotees)
    คนประเภทนี้ ศรัทธาแต่กลัวว่าการสวดสายประคำหรือศรัทธาต่อพระแม่มารีย์เป็นการดูถูกพระเยซูเจ้า เป็นการไม่ให้เกียรติพระเยซูเจ้า คนที่กลัวเกินเหตุจะไม่ชอบบทสรรเสริญแม่พระ ไม่ชอบเห็นคริสตชนคุกเข่าต่อหน้ารูปพระแม่มากกว่าไปคุกเข่าต่อหน้าศีลมหาสนิท และมักจะกล่าวว่า ผู้ที่สวดถึงแม่พระบ่อย ๆ จะไม่ได้สวดถึงพระเยซูเจ้า ซึ่งประเด็นนี้ท่านนักบุญได้ให้ความเห็นไว้ว่า การสวดต่อแม่พระเพื่อเป็นหนทางนำไปสู่องค์พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระแม่เอง

3. ศรัทธาแต่ภายนอก (External Devotees)
    คือคนที่ศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ด้วยการทำกิจการภายนอก โดยไม่รู้ถึงแก่นสารอย่างแท้จริง พวกเขามักจะสวดสายประคำหลายๆ สายอย่างรวดเร็ว ร่วมบูชาขอบพระคุณหลายๆ มิสซา แต่การสวดภาวนาของพวกเขาเป็นไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ เป็นความศรัทธาที่ผิวเผิน มักจะเสียความศรัทธาได้ง่ายๆ

4. ศรัทธาที่จองหอง (Presumptuous Devotees)
    คือผู้ที่ประกาศตนเองว่า เป็นผู้ศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ แต่หมกมุ่นอยู่กับความชั่วช้าลามก หยิ่ง จองหอง ตระหนี่ ขี้เมา เจ้าโมโห ชอบนินทา ผิดความยุติธรรม และอื่น ๆ เขาไม่พยายามที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงตนให้ดีขึ้นตามความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์
    เขาใช้ความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์เพื่อสนับสนุนความคิดของเขาเท่านั้น ไม่ยอมฟังคำตักเตือนของผู้ใด ไว้ใจในความคิดของตนเองเกินไป เช่น ไม่ต้องไปแก้บาปก็ได้ เพียงแค่เป็นทุกข์ถึงบาปก็พอ

5. ศรัทธา กลับไปกลับมา ผันแปร (Inconstant Devotees)
    คือผู้ที่ศรัทธาประเภทสามวันดี สี่วันร้าย บางทีศรัทธาจริง บางวันจืดจาง บางวันกระตือรือร้นสวดสายประคำ แต่บางช่วงเวลาไม่สวดเลย ประเภทช่วงไหนของเวลาฟิตจัด ก็ศรัทธา ช่วงไหนของเวลาไม่ฟิตก็เลิกศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ ความศรัทธาขึ้นอยู่กับอารมณ์ผู้นั้นเป็นสำคัญ

6. ศรัทธาหน้าไหว้หลังหลอก (Hypocritical Devotees)
    เป็นความศรัทธาเอาแต่หน้าตา แต่ปิดบังความไม่ดีของตนเองไว้ ใช้เสื้อคุลมความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์มาบังหน้า คนประเภทนี้หลอกได้แต่มนุษย์เท่านั้น แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว พวกเขาไม่สามารถหลอกได้

7. ศรัทธาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน (Interested Devotees)
    คือผู้ศรัทธาที่พึ่งพาพระมารดามารีย์เพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของตนเอง เช่น ขายของ ชนะคดีต่าง ๆ สอบได้ ให้ได้งานดี ๆ เหล่านี้เป็นต้น หลังจากได้รับสิ่งที่ต้องการแล้ว ก็ลืมพระมารดามารีย์

    นี่คือ 7 เครื่องหมายที่บ่งบอกว่าคนนั้นมีความศรัทธาจอมปลอมต่อพระแม่มารีย์ ดังนั้น เราจงระวังคนเหล่านี้ให้จงดี เราก็เป็นหนึ่งในเจ็ดด้วย

ที่มา: คำสอนจันท์ วรสารคาทอลิก ราย 4 เดือน ปีที่ 12 ฉบับที่ 37 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2019

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10391
12003
73560
238720
396775
13745123
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 11:01

สถานะการเยี่ยมชม

มี 394 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk