Maryผู้นับถือศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) มีความเชื่อว่า “มารีย์” เป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้มีส่วนร่วมในแผนการแห่งความรอดพ้นตามพระสัญญาของพระองค์ พระนางมารีย์ตอบรับการเรียกของพระเจ้า พระนางน้อมรับภารกิจพิเศษที่พระองค์ประทานให้ ในฐานะเป็นมารดาของพระเมสสิยาห์ บุคคลแห่ง “พระสัญญาของพระเจ้า” ที่พระองค์ส่งมาเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระองค์ จนมนุษย์สามารถบรรลุถึงชีวิตที่สมบูรณ์ในพระเจ้าได้

พระนางมารีย์เป็นใคร

มารีย์ เป็นหญิงสาวชาวนาซาเร็ธ กำเนิดและเติบโตที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในดินแดนปาเลสไตน์ บิดามารดาชื่อ ยออากิมและอันนา เมื่อมารีย์เติบโตขึ้น พระนางได้หมั้นหมายกับ “โยเซฟ” ซึ่งพระคัมภีร์อธิบายสั้นๆ ว่า ท่านเป็นคนชอบธรรม แต่แล้วมีเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตของมารีย์ ที่ทำให้ “มารีย์” ได้เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นสตรีชาวยิวธรรมดา กลายเป็น “พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า” โดยผ่านการเลือกสรรและการตอบรับของพระนาง ต่อการมีส่วนร่วมในแผนการแห่งความรอดพ้น ด้วยการเป็นมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าที่เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์จากพระนางมารีย์

หนังสือ พระนางมารีย์ หนทางสู่พระเยซูคริสตเจ้า